Programy vzdelávania (zverejnenie v zmysle § 69 ods. 1, písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.)

Poskytovateľ vzdelávania: CPPPaP Levice

Rok 2020
Názov programu vzdelávaniaDruh vzdelávania
Program adaptačného vzdelávania začínajúceho psychológaAdaptačné vzdelávanie
Zmeny v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch pre deti a žiakov so zdravot. znevýhodnením a intelekt. nadaním, pedagog. a ďalšej dokumentáciiAktualizačné vzdelávanie

Rok 2021
Názov programu vzdelávaniaDruh vzdelávania
Program adaptačného vzdelávania začínajúceho psychológaAdaptačné vzdelávanie
Plnenie povinnej školskej dochádzky a predprimárne vzdelávanie detí - podľa platnej legislatívy účinnej od 1. januára 2021Aktualizačné vzdelávanie

Rok 2022
Názov programu vzdelávaniaDruh vzdelávania
Program adaptačného vzdelávania začínajúceho psychológaAdaptačné vzdelávanie
Zmeny v právnych predpisoch, pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v systéme poradenstva a prevencieAktualizačné vzdelávanie

Rok 2022/2023
Názov programu vzdelávaniaDruh vzdelávania
Program adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca - začínajúceho pedagogického asistentaAdaptačné vzdelávanie
Transformácia poradenského systému v kontexte inklúzieAktualizačné vzdelávanie
Postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zverejnenie materiálov MV SR k vybavovaniu podnetov o protispoločenskej činnosti na webovom sídle školského zariadenia zriadeného okresným úradom v sídle kraja:

  • 1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25. júna 2015
  • 2. Spôsob podávania podnetov a kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorý zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej intranetovej stránke – sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva

Dokumenty na stiahnutie:
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

Spôsob podávania podnetov