Postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zverejnenie materiálov MV SR k vybavovaniu podnetov o protispoločenskej činnosti na webovom sídle školského zariadenia zriadeného okresným úradom v sídle kraja:

  • 1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25. júna 2015
  • 2. Spôsob podávania podnetov a kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorý zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej intranetovej stránke – sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva

Dokumenty na stiahnutie:
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

Spôsob podávania podnetov
© 2013-2019, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: