Projekty


Rok 2019

Názov projektu: „Skvalitňujeme psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo zabezpečením rozšírenia inventáru diagnostických testov“
rozvojový projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“, 2019


   Cieľ projektu:

   Skvalitnenie psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva zabezpečením diagnostických testov na včasnú diagnostiku a precizovanie diagnostiky zameranej na deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením: poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, vývinové poruchy učenia. Využívanie rozšíreného inventáru diagnostických testov o inovatívne testy v skríningu prejavov ADHD, vo včasnej diagnostike detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP), v sledovaní zmien v procese odbornej starostlivosti o deti/žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, poruchami správania, vývinovými poruchami učenia, v precizovaní diagnostiky, vývinovej úrovne detí/žiakov, štruktúry ich výkonov, učebných schopností i v rozpoznávaní ich silných a slabých stránok.
   Zabezpečenie skvalitnenia včasnej a precizovanej psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky ako východisko pre poskytovanie následného efektívneho a účinného poradenstva pre deti a žiakov so ŠVVP; podpora ich školskej úspešnosti, prevencia zhoršovania ich ťažkostí v správaní a učení, kompenzácia ich znevýhodnenia, v úzkej spolupráci s rodinou a školou, prehĺbenie informovanosti zákonných zástupcov a pedagógov o problematike detí/žiakov so ŠVVP. Využívanie potrebného podporného materiálu pri včasnej diagnostike a poradenstve.
   MŠVVaŠ SR poskytlo: 2 181,- Eur, spoluúčasť: 140,- Eur.

Rok 2015

Názov projektu: „Skvalitňujeme zabezpečovanie včasnej starostlivosti“
rozvojový projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“, 2015


   Cieľ projektu:

   Skvalitnenie zabezpečovania včasnej starostlivosti poskytovanej Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice zameranej na deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: s vývinovými poruchami (porucha aktivity a pozornosti, vývinovými poruchami učenia) a s poruchami správania predškolského a mladšieho školského veku.
   Zabezpečenie nových rozvíjajúcich hier, didaktických, edukačných, učebných pomôcok na stimuláciu rozvoja poznávacích procesov, na podporu čítania, písania, počítania, precvičovanie slovných druhov, rozvíjanie dielčich oslabení funkcií a výkonov, na tréning pozornosti, podporu emocionálnej a sociálnej zrelosti, rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, podporu autoregulácie správania, zabezpečenie pracovných zošitov, kresliacich a písacích potrieb, drobného poradenského materiálu.
   Prehĺbenie informovanosti zákonných zástupcov, pedagógov a školských psychológov o problematike detí a žiakov s vývinovými poruchami a s poruchami správania, o význame včasnej starostlivosti o deti a žiakov s týmto zdravotným znevýhodnením, o možnostiach stimulácie ich rozvoja, reedukácie, poradenstva a pomoci pri zvládaní ich problematiky a pri kompenzácii ich znevýhodnenia.
   MŠVVaŠ SR poskytlo: 1.223,- Eur, spoluúčasť: 100,- Eur.

Rok 2014

Názov projektu: „Modernizujeme a skvalitňujeme včasnú starostlivosť“
rozvojový projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“, 2014


   Cieľ projektu:

   Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia pre skvalitnenie včasnej starostlivosti poskytovanej Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
   Skvalitnenie včasnej starostlivosti s využitím modernizovaného materiálno-technického zabezpečenia (nové didaktické, edukačné pomôcky, testy, poradenský a terapeutický materiál, odborná literatúra) slúžiaceho na včasnú identifikáciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: detí s intelektovým nadaním už od predškolského veku, identifikáciu detí/žiakov s intelektovým nadaním a so zdravotným znevýhodnením už od mladšieho školského veku, identifikáciu ich individuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, poskytovanie včasného psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva pri zabezpečovaní optimalizácie podmienok pre ich výchovu a vzdelávanie, podpore rozvoja ich nadania, prevencii ťažkostí v učení na podklade dielčich oslabení výkonov, vývinových porúch učenia a správania.
   Prehĺbenie informovanosti pedagógov a zákonných zástupcov o problematike detí s intelektovým nadaním, o význame včasnej starostlivosti o deti s intelektovým nadaním, o deti s intelektovým nadaním a so zdravotným znevýhodnením, o možnostiach stimulácie ich rozvoja, poradenstva, reedukácie, poskytovanie odborných informácií a poznatkov pre prax.
   MŠVVaŠ SR poskytlo: 1.691,- Eur, spoluúčasť: 100,- Eur.

Rok 2013 - 2015


   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice je zapojené do Národného projektu VÚDPaP ITMS 26 130 230 025: „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, v zmysle Zmluvy o podmienkach spolupráce s VÚDPaP.

Rok 2013

Názov projektu: "Modernizácia zabezpečenia kariérneho a výchovného poradenstva"
rozvojový projekt "Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo", 2013


   Cieľ projektu:

   Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia kariérneho a výchovného poradenstva poskytovaného Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice pre žiakov ZŠ a SŠ.
   Skvalitnenie kariérneho a výchovného poradenstva s využitím modernizovaného materiálno-technického zabezpečenia (testy, dotazníky, informačno-komunikačné technológie, počítačové programy, odborná literatúra) slúžiaceho na rozšírenie ponuky efektívnych foriem práce so žiakmi/klientmi a využitie počítačových programov
v poradenstve.
   Podpora potrebných kľúčových kompetencií pre kariérne plánovanie a rozhodovanie u žiakov ZŠ a SŠ: sebapoznanie, porozumenie vzťahu medzi vlastnými záujmami, zručnosťami, schopnosťami, hodnotami, vedomosťami, osobnostnými charakteristikami a rôznymi povolaniami vo svete práce, stanovenie si reálnych cieľov, manažovanie seba samého, využívanie moderných IKT, zdrojov sociálnej podpory a ziskov z poradenských intervencií.
   Dostupnosť skvalitneného poradenského servisu v procese prípravy žiakov ZŠ a SŠ okresu Levice
na zodpovedné kariérne plánovanie a rozhodovanie pred voľbou ďalšieho štúdia a pri výbere budúceho povolania, zameraného na podporu ich uplatniteľnosti na trhu práce.
   MŠVVaŠ SR poskytlo: 3.687,- Eur, spoluúčasť: 200,- Eur.

Rok 2012

Názov projektu: "S poradenstvom začíname včas"
rozvojový projekt "Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo", 2012


   Cieľ projektu:

   Skvalitnenie psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva zakúpením diagnostických testov
na včasnú diagnostiku a precizovanie diagnostiky zameranej na diagnostiku špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí - rozšírenie inventáru testov o inovatívne diagnostické testy pre použitie u detí už od predškolského veku.
   Včasná identifikácia detí s oslabeniami dielčích výkonov a porúch správania u detí predškolského veku, zabezpečenie včasnej a precizovanej psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva, s cieľom dosiahnutia zlepšenia pripravenosti týchto detí na vstup do školy, predchádzania ich školskej neúspešnosti a prevencie ťažkostí v učení
na podklade porúch učenia a správania.
   Prehĺbenie informovanosti pedagógov a zákonných zástupcov o význame včasnej diagnostiky, poradenstva
a intervencie u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku.
   MŠVVaŠ SR poskytlo: 3.785,- Eur, spoluúčasť: 200,- Eur.