Voľné miesta


Voľné miesto: Psychológ


a) názov a adresa zamestnávateľa:
     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice

b) príslušná kategória odborných zamestnancov:
     psychológ

c) kvalifikačné predpoklady:
     vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

d) zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď na nižšie uvedenom tlačive: Súhlas so spracúvaním osobných údajov)
 • ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie
 • prax vítaná
 • znalosť maďarčina vítaná


Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 25.7.2022
na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice
Kontakt: 036/6312903, cpppaplevice@cpppaplevice.sk

Nástup do zamestnania: 8. august 2022, resp. dohodou

Pracovný pomer na dobu určitú: zastupovanie zamestnanca počas RD

Pracovný úväzok: 100 %

Budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky.

Voľné miesto: Upratovačka


a) názov a adresa zamestnávateľa:
     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice

b) kategória zamestnancov:
     upratovačka

c) kvalifikačné predpoklady:
     ukončené základné vzdelanie, resp. stredoškolské vzdelanie

d) zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď na nižšie uvedenom tlačive: Súhlas so spracúvaním osobných údajov)
 • ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
 • zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka
 • pracovitosť, zmysel pre čistotu a poriadok, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, flexibilita, manuálna zručnosť


Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 5.8.2022
na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice
Kontakt: 036/6312903, cpppaplevice@cpppaplevice.sk

Nástup do zamestnania: 2. september 2022, resp. dohodou

Pracovný pomer na dobu určitú

Pracovný úväzok: čiastočný, do 75 %

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.Tlačivo na stiahnutie: Súhlas so spracúvaním osobných údajov