Voľné miestaa) názov a adresa zamestnávateľa:
     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice

b) príslušná kategória odborných zamestnancov:
     psychológ

c) kvalifikačné predpoklady:
     vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

d) zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď na nižšie uvedenom tlačive: Súhlas so spracúvaním osobných údajov)
  • ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
  • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie
  • prax vítaná
  • znalosť maďarčina vítaná


Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 25.11.2022
na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice
Kontakt: 036/6312903, cpppaplevice@cpppaplevice.sk

Nástup do zamestnania: dohodou

Pracovný pomer na dobu určitú: zastupovanie zamestnanca počas RD

Pracovný úväzok: 100 %


Tlačivo na stiahnutie: Súhlas so spracúvaním osobných údajov