Materiály pre rodičov

Tipy na domáce hry a aktivity pre deti s vývinovými poruchami učenia (nielen počas COVID-19)


Deti s vývinovými poruchami učenia (ďalej len VPU) je niekedy ťažké motivovať k precvičovaniu nad rámec svojich domácich úloh.
To je samozrejme pochopiteľné, keďže bežný školský deň ich stojí oveľa viac síl ako ostatné deti a my ešte od nich chceme, aby precvičovali niečo čo im robí ťažkosti.
Aj nám dospelým sa predsa často nechce do vecí, o ktorých vieme, že sa nám v nich nedarí. O čo viac to teda majú ťažšie práve deti s VPU. Preto je vhodné hľadať spôsoby akými s deťmi s VPU precvičíme práve to, čo potrebujeme tak, aby ich to aj bavilo. Práve hranie hier je zábavný spôsob ako pomôcť deťom s VPU rozvíjať tie oblasti, v ktorých majú ťažkosti.

Ponúkame niekoľko tipov na hry a aktivity vhodné (nielen) pre deti s VPU v domácom prostredí, do ktorých sa môže zapojiť celá rodina:

 • Z farebného papiera alebo výkresu si vystrihnite kartičky. Na každú kartičku napíšte písmeno. Kartičky otočte písmenom nadol (aby ich dieťa nevidelo). Úlohou dieťaťa je vybrať si kartičku a vymyslieť 5 slov, ktoré začínajú prípadne končia na písmeno uvedené na kartičke. Hru môžete spraviť náročnejšou tým, že si k tomu dáte ešte nejakú podmienku, napr. vymyslené slová musia byť len podstatné mená alebo slovesá. Alebo to musia byť zvieratá. Alebo to musia byť len podstatné mená v mužskom rode atď.

 • Obmenou vyššie uvedenej hry môže byť to, že na kartičky napíšete rôzne slabiky (napr. MA, BA, RÁ, SE). Úlohou je teda vymýšľať slová, ktoré začínajú slabikou napísanou na kartičke. Opäť si môžete hru spraviť náročnejšou tým, že si dáte nejakú podmienku, napr. vymyslené slová musia byť len podstatné mená v ženskom rode a pod..

 • Na kartičky napíšte slová. So zatvorenými očami nechajte dieťa vybrať si jednu z kartičiek. Úlohou je vymyslieť vetu, v ktorej musí byť použité slovo na vybranej kartičke. Samozrejme môžete sa s dieťaťom striedať (raz si ťahá kartičku dieťa a vymyslí vetu, potom si kartičku so slovom vytiahnete vy a tiež vymyslíte vetu). Hru môžete spraviť náročnejšou tým, že si zároveň stanovíte aj počet slov, ktoré musí mať veta.

 • Abeceda – použite kartičky zo slovami (z predchádzajúcej hry). Úlohou je zoradiť slová podľa abecedy.

 • Napíšte na papier niekoľko viet. Následne ich rozstrihajte na jednotlivé slová. Úlohou je zložiť slová do vety v správnom poradí.

 • Alebo napíšte na papier slová, ktoré rozstrihajte na jednotlivé písmená. Úlohou je z poprehadzovaných písmen poskladať slová.

 • Zoberte si kocku (napr. z hry Človeče nehnevaj sa). Hoďte kockou a následne vymyslite slovo, ktoré musí mať taký počet písmen aké číslo padlo. Obmenou hry môže byť aj vymýšľanie viet, ktoré musia mať toľko slov koľko ukazuje číslo, ktoré padne po hode kockou.

 • Stanovte si časový limit (napr. 5 minút) a počas tohto časového limitu sa pokúste vymyslieť čo najviac slov, ktoré začínajú prípadne končia na ľubovoľné písmeno. Náročnejším variantom hry môže byť, že si stanovíte nejakú podmienku, napr. musia to byť len podstatné mená.

 • Obmenou vyššie uvedenej hry je počas časového limitu vymýšľať čo najviac slov, v ktorých píšeme i/í alebo naopak y/ý.

 • Ďalšou obmenou vyššie uvedenej aktivity môže byť vymýšľanie slov (počas stanoveného časového limitu), v ktorých píšeme dĺžeň alebo naopak slová, v ktorých dĺžeň nepíšeme.

 • Vymenujte čo najviac vybraných slov (počas stanoveného časového limitu).

 • Kreslený diktát – k tejto aktivite potrebujete papier a farbičky. Úlohou dieťaťa je kresliť to, čo rodič ,,diktuje“. Používajte čo najviac slová vpravo, vľavo, hore, dole, vedľa, nad, pod atď., aby ste precvičili pravo-ľavú orientáciou a orientáciu na ploche. Napr. ,,Do pravého horného roku nakresli slniečko.“ ,,Do ľavého dolného rohu nakresli domček.“ a pod..

 • Na kartičky napíšeme slová, poschovávame ich po izbe, prípadne aj vonku na záhrade. Kto z rodiny kartičku so slovom nájde, musí slovo správne prečítať.

 • Zoberieme si krátky text alebo len napísané vety na papieri. V každej vete zakryjeme nejaké slovo a dieťa má odhadnúť aké slovo tam asi je. Napr. V brlohu sa skrýval …. (medveď).


Veľa zábavy :)


Spracovala: Mgr. Kamila Kadlecová, PhD., CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť