Materiály pre rodičov

Ako motivovať deti k učeniu (nielen) počas dištančného vzdelávania v čase pandémie COVID-19


V našej práci sa často sa stretávame so žiakmi (a v aktuálnom čase pandémie COVID – 19 čoraz častejšie), ktorí (z rôznych dôvodov) strácajú záujem o učenie.
Aj my dospelí zažívame situácie, keď sa nám do nejakej činnosti veľmi nechce (o to viac možno práve v týchto dlhých mesiacoch pandémie) a niekedy môže byť aj pre nás ťažké nájsť vhodnú motiváciu k vykonaniu nejakej činnosti. Oproti našim deťom však máme výhodu v tom, ako uvádza aj Fryjaufová (2006), že vieme prečo sa učíme, prečo danú činnosť musíme vykonať a môžeme preto nechuť ľahšie prekonať našou vôľou.
Deti však často vymyslia čokoľvek, aby sa vyhli činnosti, ktorá ich nebaví. Prekonať nechuť k učeniu nie je ľahké a dovolíme si tvrdiť, že v aktuálnej situácii pandémie COVID-19 (kedy sa viacerí žiaci učia dištančne už niekoľko mesiacov) ešte o niečo ťažšie ako za bežných podmienok.
Domáce prostredie prináša zvyčajne aj viacero podnetov a možností pre rozptyľovanie pozornosti, ale aj menšiu kontrolu a menej bezprostrednej spätnej väzby od učiteľa.
Preto je niekedy ťažké udržať primeranú pozornosť, ale aj záujem. Lokšová - Lokša (1999) zdôrazňujú, že práve záujem o učenie, o daný predmet a určitú učebnú činnosť vzbudzuje a pomáha udržovať vhodná motivácia.

Motivácia k učeniu predstavuje jeden z najdôležitejších faktov ovplyvňujúcich školskú úspešnosť žiaka. Motivácia je účinným prostriedkom zvyšovania učebných výkonov a riešenia mnohých školských ťažkostí. Zasahuje celú osobnosť žiaka, všetky jeho zložky a funkcie. Motiváciu (vo všeobecnosti) môžeme rozdeliť na vnútornú motiváciu a vonkajšiu motiváciu. O vnútornej motivácii hovoríme vtedy, keď človek vykonáva určitú činnosť len kvôli nej samej, bez toho, aby očakával akýkoľvek vonkajší podnet, ocenenie, pochvalu alebo inú odmenu. Pri vonkajšej motivácii sa neučíme z vlastného záujmu, ale pod vplyvom vonkajších motivačných činiteľov (napr. odmeny alebo vyhnutia sa trest).
Kľúčom k optimálnemu prístupu k motivovaniu dieťaťa a rozvíjaniu jeho motivácie je preto zistiť, ktoré pohnútky (vnútorné, prípadne vonkajšie) sú u dieťaťa dominantné. Keďže motivácia k učeniu sa vývinom sa mení (formuje žiakova osobnosť), musí sa meniť aj systém motivačných činiteľov.
Kým v prvých ročníkoch mladšieho školského veku prevláda vonkajšia motivácia a najväčší motivačný účinok na učenie majú vonkajšie motívy (hlavne pochvala a trest), tak s postupujúcim vekom sa formuje u dieťaťa systém vnútornej učebnej motivácie (Lokšová - Lokša, 1999).

Čo prispieva k pozitívnej motivácii k učeniu?

Základom k pozitívnej motivácii k učeniu je, aby sa učenie stalo pre dieťa čo najpríjemnejšie. K tomu môžu prispieť aj kvalitné a príjemné učebné podmienky t. j. vlastný pracovný kút - plocha stola a miesto okolo by malo byť natoľko veľké, aby tam bol dostatok miesta na písanie. Pracovná plocha by mala byť kvalitne osvetlená. Vhodné je vybrať také umiestnenie, aby tam dopadalo čo najviac denného svetla.
Netreba zabúdať ani na prestávky, pri učení sú dôležitou súčasťou pamäťového procesu, stačí cca 10 min. (Fryjaufová, 2006).
Práve kvalitné a príjemné študijné podmienky, eliminácia rušivých podnetov v okolí žiaka je veľmi dôležité aj počas aktuálne prebiehajúceho dištančného vzdelávania.

K zvýšeniu motivácie k učeniu môže pomôcť aj stanovenie si pevného poriadku a spravenie si návyku z prípravy do školy pre rodičov i pre dieťa.
Dôležitá je pravidelnosť. Najlepšie je preto prípravu na vyučovanie zautomatizovať, teda učiť sa každý deň aspoň chvíľu, aby dieťa časom pochopilo, že učeniu neunikne a tak pravdepodobne prestane vymýšľať spôsoby, ako sa domácej príprave vyhnúť (Fryjaufová, 2006).
Do stanovovania plánov a samotnej organizácie domácej prípravy skúste zapojiť aj dieťa. Je väčšia pravdepodobnosť, že keď sa bude samé podieľať na vytváraní plánov domácej prípravy uvedomí si dôležitosť pokynov, ľahšie ich prijme a bude sa nimi aj riadiť.
Pri určovaní pravidiel domácej prípravy (domáceho učenia) je vhodné vždy uvádzať aj dôvody pravidiel (teda prečo je dané pravidlo dôležité dodržiavať). Vysvetlenie toho, prečo od svojho dieťaťa niečo požadujete vedie k lepšiemu pochopeniu dôležitosti konkrétnej (aj menej obľúbenej činnosti) činnosti samotným dieťaťom (Grolnick, 2020).

Vo svojich cieľoch buďte rozumní, nesnažte sa tvarovať dieťa podľa vašich predstáv. Majte na pamäti, že základom úspešného učenia je porozumenie a kvalitná práca s informáciami. Nemá zmysel, aby sa dieťa snažilo zapamätať si niečo, čomu nerozumie, v opačnom prípade motivácia k učeniu klesá (Fryjaufová, 2006).
K zvýšeniu motivácie k učeniu u mladších detí je ideálne učenie sa hrou, zábavné učenie. Využívajte preto pri učení aj rôzne hry, súťaže. Trénujte správne študijné návyky (Lokšová - Lokša, 1999).

Pri učení (a hlavne v súčasnej situácii pandémie COVID-19) nezabúdajte ani na empatiu a aktívne načúvanie. Grolnick (2020) upozorňuje, že deti sú ochotnejšie a otvorenejšie k plneniu svojich (aj menej obľúbených) povinností, ak cítia, že sú prijímané a pochopené ich názory a postoje. Zároveň Fryjaufová (2006) zdôrazňuje, že pokúsiť sa porozumieť vnútorným pochodom dieťaťa môže prispieť k identifikovaniu problémov (ktoré vedú k zníženému záujmu o učenie), následne k ich minimalizovaniu a zmene vzťahu v učeniu.

Treba si uvedomiť, že nie všetko pôjde vždy podľa plánu. Neznepokojujte sa preto tým, ak sa napriek snahe objaví nejaký neúspech.
Fryjaufová (2006) zdôrazňuje, že ak má byť výsledok trvalý, je potrebné mať veľa trpezlivosti, pretože trvá dlho, než sa objavia aj trvalo preukázateľné výsledky.

Čím dieťa ešte motivovať k učeniu?
  • Dieťa často chváľte – činnosť, za ktorú je chválené robí dieťaťu radosť, preto sa jej samostatne venuje a dosahuje dobré výsledky (oceňujte nielen výsledok, ale aj snahu). Ak má dieťa za sebou radu neúspechov, skúste nájsť aspoň niečo, čo by ste mohli oceniť, aby na svoju snahu nerezignovalo.
  • Aj v prípade čiastkových alebo veľkých neúspechov mu dodávajte odvahu.
  • Neprikazujte, ale ukazujte.
  • Hľadajte spôsoby (aj spoločne s dieťaťom), aby bolo učenie pre neho čo najpríjemnejšie.


Použitá literatúra:
GROLNICK W., 2020. 5 ways parents can motivate children at home during the pandemic – without nagging or tantrums. Dostupné na: https://theconversation.com/5-ways-parents-can-motivate-children-at-home-during-the-pandemic-without-nagging-or-tantrums-134617
FRYJAUFOVÁ, E. 2006. Naučte své dítě efektivnímu učení. Brno: Computer Press, a.s., ISBN 978-80-251-1481-0.
LOKŠOVÁ I., LOKŠA J., 1999. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X.


Spracovala: Mgr. Kamila Kadlecová, PhD., CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť