Materiály pre rodičov

Školská spôsobilosť, plnenie povinnej školskej dochádzky a povinné predprimárne vzdelávanie


     Milí rodičia, prinášame vám aktuálne informácie súvisiace s témou, ktorá je pre mnohých z Vás v tomto období iste dôležitá a kladiete si možno otázku: „Je naše dieťa pripravené na plnenie povinnej školskej dochádzky, dosahuje školskú spôsobilosť“?

     Kedy je dieťa pripravené, spôsobilé na plnenie povinnej školskej dochádzky? Je to vtedy, keď dosiahne taký stupeň vývinu, ktorý mu umožní úspešne si osvojovať školské znalosti a zručnosti.

Ku znakom školskej zrelosti, spôsobilosti patrí:
 • telesná zrelosť a dobrý zdravotný stav - posudzuje všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • psychická zrelosť - zrelosť poznávacích a rozumových funkcií a schopností, pracovná vyspelosť, citová a sociálna zrelosť - posudzuje psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

K príčinám školskej nezrelosti patrí:
 • problémy a ťažkosti v somatickom vývine, zdravotnom stave dieťaťa
 • oneskorený motorický, rečový, rozumový vývin, emocionálna, sociálna nezrelosť
 • nerovnomerný vývin, oslabenia dielčieho výkonu a funkcií
 • neurotický vývin
 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa (psychická deprivácia, subdeprivácia a pod.)

Čo by mal budúci prvák vedieť?
 • samostatne sa obliecť a obuť,
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi,
 • samostatne sa najesť,
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • spočítať predmety do "päť",
 • povedať obsah krátkej rozprávky,
 • poznať detskú pesničku alebo básničku,
 • kresliť pevné a neroztrasené línie,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď.),
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď.),
 • orientovať sa na ploche, v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

Prejavy správania budúceho prváka:
 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
 • adaptuje sa na nové prostredie a osoby bez väčších problémov,
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
 • nezajakáva sa pri reči,
 • nepomočuje sa,
 • ovláda prejavy slušného správania.

Základné informácie z aktuálne platnej legislatívy:

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Prvá časť: Všeobecné ustanovenia
 • podľa § 2 písm. b) sa pod školskou spôsobilosťou rozumie: súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Druhá časť: Výchova a vzdelávanie
Tretí oddiel - Povinná školská dochádzka a jej plnenie
 • § 19 Povinná školská dochádzka
  • (1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • (2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
  • (3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
  • (4) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • (5) Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia poradenstva a prevencie.

Tretí oddiel - Povinná školská dochádzka a jej plnenie
 • § 20 Plnenie povinnej školskej dochádzky
  • Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
  • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Prihláška na vzdelávanie v základnej škole sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
  • Miesto a čas zápisu podľa ods. 2 určí
   • obec všeobecne záväzným nariadením,
   • orgán miestnej štátnej správy v školstve,
   • zriaďovateľ cirkevnej školy,
   • zriaďovateľ súkromnej školy.
  • Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje
   • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
   • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
  • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
  • Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.
  • Žiak umiestnený v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, plní povinnú školskú dochádzku v škole zriadenej pri tomto zariadení, ak je zriadená.
  • Žiak podľa odseku 7 môže so súhlasom riaditeľa školského zariadenia alebo zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej škole podľa tohto zákona.
  • Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

Tretia časť: Sústava škôl
Prvý oddiel - Materská
 • § 28a
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak.
  • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
  • Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
  • Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Piata časť: Prijímanie na výchovu a vzdelávanie
Druhý oddiel - Prijímanie na základné vzdelávanie
 • §60
  • Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky podľa §19 a o ktorého prijatie sa základe zápisu podľa §20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a a dresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.
  • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má základné vzdelávanie začať. Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.
  • Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťaťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
  • Ak nemožno umiestniť dieťa do základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu dieťaťa a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorý následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania podľa tohto zákona.

Čo je potrebné vedieť: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
 • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa bude týkať dieťaťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:
  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (§ 28a ods. 3 školského zákona).

 • Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po:
  • súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
  • a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy. Toto potvrdene sa vydáva na žiadosť zákonných zástupcov na účely výnimočného prijatia dieťaťa na základné vzdelávanie podľa §60 ods. 1 školského zákona.

Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Vydáva sa na predpísanom tlačive schválenom ministerstvo mškolstva (§18 ods. 5 školského zákona).
Od školského roku 2021/2022 materské školy osvedčenie vydávajú všetkým deťom, ktoré plnili povinné predprimárne vzdelávanie.
Ak bude dieťa pokračovať v plnení povinného vzdelávania, osvedčenie sa vydá len na konci školského roka, v ktorom pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Ak pôjde o dieťa, ktoré absolvuje individuálne (predprimárne) vzdelávanie podľa §28b školského zákona, osvedčenie vydáva kmeňová materská škola.

Niekoľko dôležitých informácií k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu:
 • Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Ak rodič požiada, aby bolo na povinné plnenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole prijaté dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 nedovŕšilo piaty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. 8. 2022, je rodič povinný požiadať najneskôr do 31. 8. 2022.


Použité zdroje:
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023 https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20222023/
Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/
Doklad o získaní predprimárneho vzdelania a jeho vypĺňanie https://www.minedu.sk/osvedcenie-o-ziskani-predprimarneho-vzdelania/Spracovala: PhDr. Lívia Danová, CPPPaP Levice – marec 2022

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť