Materiály pre rodičov

Domáce vzdelávanie detí s vývinovými poruchami učenia počas prerušeného vyučovania na školách


     Súčasná situácia je náročná pre všetkých rodičov. Pre rodičov žiakov s vývinovými poruchami učenia (ďalej len VPU) a ich deti však predstavuje ešte o niečo väčšiu výzvu.
     Deti s VPU potrebujú (a to aj za štandardných podmienok vzdelávania) iný prístup, často úpravu metód, foriem i obsahu vzdelávania. Na osvojenie učiva potrebujú mnohokrát oveľa viac času. Potrebujú pomoc pri vypracovávaní zadaných úloh či pracovných listov. Majú ťažkosti so samostatným porozumením zadaní úloh a ich vzdelávanie v škole si vyžaduje veľakrát aj participáciu asistenta učiteľa či školského špeciálneho pedagóga, ktorých podporu v domácom prostredí žiak nemá.
      tomu ale aktuálna situácia môže byť pre žiakov s VPU v istom smere aj prínosom. Domáce vzdelávanie dáva totiž oveľa väčší priestor pre individuálny prístup, ktorý je pre týchto žiakov tak potrebný. Umožňuje im pracovať vlastným tempom, odbremeňuje ich od porovnávania sa so spolužiakmi či od prežívania stresu. Umožňuje viac sa zameriavať na silné stránky dieťaťa s VPU a pri učení využívať aj záujmy dieťaťa. Prínosom pre deti s VPU môže byť aj pauza od preverovania vedomostí štandardným spôsobom.

Niekoľko rád a tipov pre domáce vzdelávanie detí s VPU v súčasnej situácii.
 • Zvoľte si vhodné miesto na učenie. Miesto by malo byť každý deň rovnaké, ideálne ďalej od okna, bez rušivých vplyvov, umožňujúce čo možno najlepšiu koncentráciu pozornosti žiaka na učenie a plnenie si školských povinností aj v tomto období.
 • Vytvorte si rozvrh (harmonogram). Určite si čas (ideálne každý deň v rovnakom čase), ktorý budete denne venovať učeniu a školským povinnostiam. Pri tvorbe rozvrhu zohľadňujte inštrukcie zo školy, vašu aktuálnu rodinnú situáciu (napr. počet školopovinných detí), pracovné povinnosti (napr. home office), ale aj to akú veľkú pomoc z vašej strany dieťa potrebuje (niektoré úlohy možno zvládne aj samé a vy ho len prekontrolujete, pri iných zase bude potrebovať intenzívnejšiu pomoc). Rozvrh v tejto situácii nemusí kopírovať reálny rozvrh v škole. Pri tvorbe rozvrhu nezabúdajte ani na krátke prestávky (ich zaraďovanie počas učenia je pre deti s VPU dôležité). Do samotnej prípravy rozvrhu/harmonogramu učenia zapojte aj deti, ich participácia na zostavovaní rozvrhu ich učí plánovaniu, organizácii činností i zodpovednosti.
 • Zostavte si kalendár s termínmi plnenia školských úloh. Ak dieťa dostane úlohu/zadanie s určitým termínom splnenia zaznačte ju do kalendára. Takýto kalendár majte na viditeľnom mieste (na stene, na nástenke a pod., aby ho dieťa malo stále pred očami) využívajte v ňom rôzne farebné zvýrazňovače (prípadne nálepky a pod.) a splnené úlohy si odškrtávajte.
 • Využívajte multisenzorický prístup. Pri učení zapájajte čo najviac zmyslov naraz. Práve multisenzorický prístup je jeden zo základných prístupov pri vzdelávaní detí s VPU. Čím viac zmyslov pri učení zapojíte, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si to vaše deti lepšie zapamätajú.
 • Pri učení využívajte vo veľkej miere aj názor, praktické ukážky, videá (tu môžete využiť rôzne online zdroje – videá uverejnené na youtube, ale aj na iných online platformách, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii a môžu deťom pomôcť k lepšiemu porozumeniu učiva). Nezabúdajte samozrejme na využívanie kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok, ktoré využívajú vaše deti aj v škole a sú teda na ich používanie zvyknuté.
 • Počas učenia buďte vášmu dieťaťu k dispozícii, priebežne kontrolujte jednotlivé kroky (napr. počas vypracovávania pracovného listu zo školy), na prípadnú chyby ho upozornite ihneď.
 • Nevyžadujte od detí vždy písomnú odpoveď (hlavne u detí s dysortografiou a dysgrafiou). V prípadoch keď to povaha zadanej úlohy dovoľuje a nie je nevyhnutná písomná odpoveď radšej riešte úlohu ústne.
 • Vytvárajte spoločne s dieťaťom rôzne gramatické, ale aj matematické prehľady, prehľadné (farebne rozlíšené) sumarizácie prebraného učiva (z jednotlivých predmetov), ktoré môžu dopomôcť k lepšiemu porozumeniu a zapamätaniu učiva. Tieto prehľady potom môžete využiť pri ďalšom učení, pri riešení iných úloh, ale zároveň potom môžu slúžiť aj ako pomôcka pre vaše dieťa po opätovnom návrate do školy.
 • Snažte sa vašim deťom učenie v tejto situácii čo najviac spríjemniť. Využívajte aj rôzne zábavné aktivity, jazykové hry, súťaže. Napr. precvičovanie a opakovanie správnych tvarov písmen pomocou písanie písmen do múky alebo na chrbát, prípadne môžete písmená modelovať z plastelíny; vymýšľanie slov začínajúcich na určené písmená; precvičovanie gramatiky môže vyzerať aj ako súťaž - kto z rodiny vymyslí za určený čas čo najviac slov, v ktorých píšeme i/í; kto vymenuje čo najviac vybraných slov a pod.; môžete samozrejme využiť aj rôzne online stránky určené na precvičovanie učiva z viacerých predmetov (takáto forma býva pre deti s VPU často atraktívnejšia).
 • Do denného programu zaraďte aj priestor na pohyb. Fyzická aktivita je prirodzený spôsob ako znížiť stres a úzkosť.
 • Nezabúdajte na pochvalu, oceňovanie usilovnosti a snahy vašich detí.
 • Buďte v kontakte s učiteľom žiaka a v prípade možnosti aj so školským špeciálnym pedagógom.
 • Ani v tejto situácii nezabúdajte na oddych a záujmy vášho dieťaťa, vytvorte mu na ne dostatok priestoru.
 • V neposlednom rade nezabúdajte sami na seba. Aj keď je táto situácia náročná, nie ste v tom sami. Zostávajte v kontakte s ostatnými rodičmi detí s VPU, ktorí riešia podobné výzvy ako vy. Navzájom sa podporujte a inšpirujte.


Použitá literatúra:
homeschoolingwithdyslexia.com
www.understood.org
educationpossible.com


Spracovala: Mgr. Kamila Kadlecová, PhD., CPPPaP, Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť