Materiály pre pedagógov:

Sebapoznanie a riešenie konfliktov


Konflikt patrí k náročným životným situáciám. Do konfliktu sa môžu dostávať potreby, záujmy, ciele, názory, hodnoty. Konflikt sám o sebe nie je negatívnym javom, negatívne v ňom pôsobia neistota, strach, agresia a pod. Konflikty obsahujú konštruktívne prvky - sú zdrojom zmien, zabraňujú stagnácii, stimulujú záujem, podnecujú k vyriešeniu problému, overujú a zhodnocujú vzťahy, uvoľňujú napätie atd. Medzi subjektívnymi zámermi a vonkajšími okolnosťami je vždy určitý rozpor, ktorý človek musí riešiť, buď „sám v sebe“ alebo priamou reakciou na okolité prostredie. Významnú úlohu hrá úroveň sebahodnotenia, aké sú jeho životné kritériá sebarealizácie, či uznáva a toleruje právo iných na svoj vlastný hodnotový systém.

Ak ovládame zručnosti, ktoré napomáhajú tvorivému riešeniu sporov a konfliktov, zbavujeme sa neistoty a obáv a môžu prevládnuť ich konštruktívne prvky. Stretnutie s konfliktom ovplyvňuje náš postoj k jeho zvládaniu, toleranciu k jeho vzniku, reakciu na konfliktné situácie a tým aj na jeho následky. Často sa stáva, že preceňujeme rozdiely a málo sa orientujeme na to, čo podobné konfliktná situácia obsahuje. Prakticky vyskúšané „dobré riešenie“ konfliktu nás zbavuje obáv z rozporov a nedorozumení a uľahčuje ich ďalšie zvládanie.

Vznik a priebeh konfliktov ovplyvňujú osobnostné vlastnosti a schopnosti ľudí, ktorí do konfliktu vstupujú, ale i situačný kontext. Najmä typ problému, predchádzajúce vzťahy, ich hodnotové systémy, stratégie zvládania konfliktných situácií, dôsledky predpokladaného priebehu i riešenia konfliktu, pocity a zážitky, sociálne prostredie, v ktorom konflikt prebieha.

Vybrané prvky konfliktov:
 • Racionálne (obsahové, vecné) a iracionálne, emocionálne. Ani jeden z nich nemožno vylúčiť. Neistota, obavy, strach, agresivita, či príliš intenzívne prežívanie, posilňujú iracionálnu zložku konfliktu.
 • Čím sú vzťahy medzi konfliktnými stranami tesnejšie a dlhodobejšie, tým sa konflikt stáva intenzívnejším.
 • Konflikt má tendenciu „udržiavať smer“ - začiatočné negatívne smerovanie konfliktu, nechuť ho zvládnuť či vyriešiť, skôr vyvoláva jeho ďalší nepriaznivý priebeh.
 • Sila, stabilita a súdržnosť skupiny nie je určená neprítomnosťou konfliktu.
 • Konflikty sa vyskytujú aj „dobrých skupinách“.
 • Konflikt s druhou skupinou má tendenciu udržiavať vnútornú súdržnosť v skupine, ale spúšťa menšiu toleranciu k správaniu členov druhej skupiny.
 • Konflikty hodnôt sú ťažšie riešiteľné, než konflikty vzťahujúce sa k špecifickým problémom alebo želaniam či názorom.
 • Najzložitejšie na zvládnutie sú konflikty ohrozujúce sebaúctu.
 • Konflikt riešený silou, prípadne represiou, bez ohľadu na motivačné sily v ňom pôsobiace, vyústi do zmenených foriem konfliktu alebo sa obnoví, keď sila prestáva pôsobiť.
 • Súperenie v konflikte spúšťa percepčné procesy (napr. skreslené vnímanie, haló-efekt, selektívnosť vnímania), ktoré môžu konflikt zveličovať, prehlbovať, eskalovať.

Každý konflikt ovplyvňuje psychiku človeka, záleží na sile, dĺžke, charaktere a prežívaní konfliktných situácií. Bežné konflikty si jednotlivec rieši bez pocitov výraznejšieho nepokoja. Niektorí ľudia ich riešia s možnými následkami duševnej nerovnováhy. K psychickým poruchám dochádza vtedy, keď je konflikt „chronický“, ťažko riešiteľný, keď sa osobne týka veľmi významných stránok medziľudských vzťahov. Každodenné mierne konflikty, ktoré nespôsobujú jednotlivcovi väčšie vnútorné napätie a pocity ohrozenia, môžu byť pozitívnym faktorom cieľavedomého rozvoja osobnosti.

Konflikty môžeme rozdeliť na:
 • Intrapersonálne - odohrávajú sa v rámci skúseností jedinca, medzi jeho motívmi, názormi, pocitmi a pod.
 • Interpersonálne – týkajú sa aspoň dvoch jedincov, v prípade konfliktov medzi skupinami hovoríme skôr o sociálnom konflikte.

Obidva druhy konfliktov sa navzájom prelínajú. Intrapersonálne, ako i interpersonálne konflikty sa môžu týkať postojov, názorov, záujmov, predstáv a motivácie.

Analýzou a objavovaním zdrojov konfliktov sa môžeme naučiť, ako sa vyrovnať s konfliktami a nachádzať riešenia.

Interpersonálne štýly zvládania konfliktov
Ľudia majú rôzne štýly pre zvládnutie konfliktov, ktoré preferujú často „automaticky“, osvojujú si ich prevažne v detstve a dospievaní. Je dobré poznať ich a rozšíriť svoj repertoár o nové a používať ich podľa situácie, pretože ani jeden z uvedených spôsobov správania nie je vhodný pre každú konfliktnú situáciu.

Únikový štýl („Korytnačka“)
„Korytnačky“ sa ukrývajú do svojho panciera, aby sa vyhli konfliktu, vzdávajú sa tak svojich cieľov, ako i interpersonálnych vzťahov. Snažia sa zostať mimo konfliktu za každú cenu, veria, že je beznádejné snažiť sa konflikt riešiť. Cítia sa bezmocné a cítia, že pancier ich chráni. Veria, že je jednoduchšie sa konfliktu vyhnúť ako ho riešiť.
Tento štýl je vhodné použiť:
 • - ak je celá záležitosť triviálna alebo sú dôležitejšie a naliehavejšie záležitosti
 • - ak vnímame celú záležitosť tak, že nie je šanca pre uspokojenie našich záujmov
 • - ak chceme nechať ľudí „vychladnúť“ a znovu získať perspektívu konania
 • - ak potrebujeme získať ďalšie informácie pre efektívne riešenie konfliktu
 • - ak niekto druhý môže konflikt vyriešiť efektívnejšie

Súperivý štýl („Žralok“)
„Žraloci“ sa pokúšajú prekonať svojich oponentov tým, že sa ich snažia prinútiť, aby prijali ich hľadisko, ich riešenie. Ich ciele sú pre nich maximálne dôležité, vzťahy majú pre nich spravidla menší význam. Snažia sa dosiahnuť svoje ciele za každú cenu, nezaujímajú sa o záujmy iných ľudí, ani ich príliš neakceptujú. Predpokladajú, že konflikty vedú k tomu, že jeden je víťaz a druhý porazený. Víťazstvo prináša žralokom pocit zadosťučinenia, prehra pocit slabosti a zlyhania. Snažia sa vyhrať i napádaním, silou, udaním či zastrašovaním iných. Tento štýl je vhodný:
 • - ak je najdôležitejšie rýchle, rozhodné konanie,
 • - pri dôležitých záležitostiach, kedy je potrebné zaviesť nepopulárne opatrenia alebo sú pre organizáciu „životne dôležité“,
 • - proti ľuďom, ktorí zneužívajú nekompetetívne správanie.

Prispôsobivý štýl („Medvedík“)
Pre „medvedíkov“ sú interpersonálne vzťahy mimoriadne dôležité, viac než ich vlastné ciele. Chcú, aby ich iní ľudia prijímali a mali radi. Myslia si, že je lepšie konfliktu sa vyhnúť v prospech harmónie. Vzdávajú sa svojich cieľov, aby ochránili vzťahy.
Tento štýl možno použiť:
 • - ak prídeme na to, že sme sa mýlili (tým môžeme dokázať svoju slušnosť a rozumnosť),
 • - ak sú dané záležitosti pre ostatných mimoriadne dôležité, ak vedú k uspokojeniu druhých a získanie spolupráce,
 • - ak chceme vybudovať sociálny kredit pre neskoršie záležitosti,
 • - keď je mimoriadne dôležité udržať stabilitu a harmóniu.

 • Kompromisný štýl („Líška“)
  „Líšky“ sa zaujímajú o svoje vlastné ciele i o vzťahy s druhými len do určitej miery. Hľadajú kompromis. Vzdávajú sa časti svojich cieľov a presviedčajú aj druhého, aby aj on urobil to isté. Hľadajú také riešenie, kde obidve strany niečo získajú a niečo za to poskytnú.
  Tento štýl je vhodný:
  • - ak sú ciele síce dôležité, ale nestoja za úsilie a možný rozvrat, keď by boli použité viac sebapresadzujúce sa spôsoby,
  • - ak protivníci s rovnakou pozíciou sledujú vzájomne sa vylučujúce ciele,
  • - k dosiahnutiu dočasných dohovorov v zložitých a komplexných záležitostiach,
  • - k tomu, aby sme dosiahli účelného riešenia v časovom tlaku,
  • - ako náhrada, ak nie je možná spolupráca.

  Integračný štýl („Sova“)
  „Sovy“ si vysoko vážia ako svoje ciele, tak i vzťahy s ostatnými. Vidia konflikty ako problémy, ktoré je treba zvládnuť. Hľadajú riešenia, pri ktorých dosiahnu ako svoje vlastné ciele, tak i cieľov ďalších účastníkov konfliktu. Vidia konflikt ako nástroj na zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi tým, že dôjde k zníženiu napätia medzi nimi. Snažia sa o diskusiu, ktorá uspokojuje ako ich samých, tak i druhých účastníkov konfliktu, udržujú dobré vzťahy. Nie sú spokojné do tej doby, kým nenájdu riešenie, ktoré uspokojí obidve strany. A nie sú spokojné dovtedy, kým sa neodstránia i všetky negatívne pocity (víťaz – víťaz).
  Tento štýl možno použiť:
  • - ak sú záujmy oboch strán natoľko dôležité, že nestačí kompromis,
  • - ak ide o to, aby výsledok riešenia mal dlhodobé trvanie,
  • - k zlúčeniu pohľadov ľudí s rôznou perspektívou,
  • - k „spracovaniu“ pocitov, k nájdeniu skutočnej podstaty, ktorej doterajšie nepoznanie narušovalo vzťahy.

  Asertivita a konflikty
  Asertivita je jedna z ciest, ako zlepšiť kvalitu svojho života, zmeniť napätie alebo nepohodu v medziľudských vzťahoch. Predstavuje ucelený komunikačný štýl, ktorý zohľadňuje nielen komunikačné schopnosti, ale i stabilitu osobnosti. Vyžaduje, aby človek rozhodoval sám za seba a aby za svoje rozhodnutia niesol zodpovednosť. Je to postup, aby sme boli sami so sebou spokojnejší a aby naše vzťahy boli otvorenejšie. Nie je to sebecká tvrdohlavosť.

  Asertivita predstavuje kultivovaný pocit sebaprijatia a zároveň rešpektu voči druhému človeku. Prejavuje sa otvoreným sebavyjadrovaním záporných i kladných pocitov. Môže to byť schopnosť reklamovať zlý výrobok, patrí sem i vyjadrenie citov vrelosti a dojatia, lásky, schopnosť prijať i primerane vyjadriť kritiku, bez toho, aby sme druhého museli urážať, vedieť sa presadiť, znamená tiež ochotu podeliť sa so svojimi pocitmi s druhými.

  Asertivitu chápeme otvorené, poctivé a primerané vyjadrenie vlastných pocitov, potrieb, postojov a názorov. Nejde len o spôsob vonkajšieho správania, ale i o spôsob myslenia a životný štýl, ktorý umožňuje otvorené a slobodné sebaprejavenie pri zachovaní vlastnej sebaúcty i úcty a rešpektu k právam druhých.
  Nie je to len sebapresadenie, ale i sebaotvorenie, sebapotvrdenie, sebaprijatie, sebaprejavenie i sebaobjavenie. Asertivita sa primárne nezameriava na hľadanie príčin ťažkostí, ale na možnosti riešenia.

  Najdôležitejšie však nie je dosiahnuť úspech za každú cenu. Väčší význam má dobrý pocit, spokojnosť samého so sebou, a to i v prípade, že sme úspech nedosiahli. Aby sme si mohli povedať: „Urobil/a som pre vec všetko, čo som podľa svojich najlepších vedomostí a schopností urobiť mohol/a“.

  Asertívne práva
  Asertivne práva (hovoria o vnútornej slobode jedinca, môžu nám pomôcť, aby sme sa vyhli manipulácii s iným človekom a pocitom viny):
  • Mám právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a pocity a byť za ne a za ich dôsledky sám zodpovedný.
  • Mám právo neposkytovať žiadne výhovorky, vysvetlenia, ani ospravedlnenia svojho správania.
  • Mám právo posúdiť, či a nakoľko som zodpovedný za riešenie problémov iných ľudí.
  • Mám právo zmeniť svoj názor.
  • Mám právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.
  • Mám právo povedať: „Ja neviem.“
  • Mám právo byť nezávislý na dobrej vôli iných ľudí.
  • Mám právo robiť nelogické rozhodnutia.
  • Mám právo povedať: „Ja ti nerozumiem.“
  • Mám právo povedať: „Je mi to jedno!“

  Neasertívne správanie - keď rozbíjame vlastné hranice
  Prejavy tohto správania odzrkadľujú nízke sebavedomie a sebaúctu, ústupčivosť, pasivitu a súkromie bez hraníc.

  Agresívne správanie - keď narúšame hranice iných
  Agresívny človek kráča svojou cestou bez ohľadu na dôsledky pre ostatných. Je vždy pripravený na útok, ničí zdroje ohrozenia.

  Asertívne správanie - keď rešpektujeme hranice
  Asertívny človek berie ľudí takých, akí sú. Nie takých, akých by ich chcel mať. Je úprimný, vnímavý, citlivo reaguje na vzniknuté situácie.

  V každej životnej situácii sa môžeme rozhodnúť sami, či budeme alebo nebudeme konať asertívne. Máme právo byť asertívni, ale nemožno nám to určiť ako povinnosť.

  Cieľ asertivity - snaha dosiahnuť pre obe strany uspokojivého riešenia situácie, t. j. riešenie typu výhra/výhra, to znamená, že sa potrebujeme vyhnúť extrémom agresívneho, pasívneho a manipulatívneho správania.

  Základné druhy komunikačných štýlov - možno ich popísať nasledujúcimi postojmi:
  1. POSTOJ PASÍVNY: „Ty si hodnotný človek a ja nestojím za nič.“
  2. POSTOJ AGRESÍVNY: „Ja mám svoju hodnotu - to ty si bez ceny.“
  3. POSTOJ MANIPULATÍVNY: „Mohol by si mať hodnotu, keby si…“
  4. POSTOJ ASERTÍVNY: „Ja mám svoju hodnotu, aj ty máš svoju hodnotu.“

  Prečo byť asertívny?
  • nebyť asertívny vedie k zvyšovaniu stresu i k zdravotným problémom
  • druhí môžu síce s vami sympatizovať ako s „úbohou chudinkou“ a môže to vyzerať, že sa im vaša „neasertivita“ páči, ale skoro ich začnete dráždiť, zvlášť, keď sa začnete sťažovať na to, aký je život nespravodlivý
  • ignorovanie konfliktov ich môže na chvíľu oddialiť, ale dlhodobo vedie k napätiu a frustrácii, je zdravšie vyrovnávať sa so situáciami ihneď, keď sa objavia

  „Ja“ - jazyk pomáha ľuďom rozpoznať, či ich city vyvierajú z toho, že niekto porušil ich práva a zranil ich emócie, alebo z toho, že sa oni usilujú vnútiť svoje hodnoty a očakávania.

  Rozdiely vo verbálnom správaní:

  SPRÁVANIEAGRESÍVNENON-AGRESÍVNEASERTÍVNE
  v slovnom prejaveútočíbráni sahovorí jasne a zrozumiteľne
  používa„ty“ - jazyk (mal by si urobiť, musíš ísť, nesmieš...)rozpačité výrazy (možno, azda, malo by sa, och, hm...)„ja“ - jazyk (myslím si, chcem, nemôžem, mám radosť, nepáči sa mi ...)

  Asertívny Ja-jazyk pozostáva zo 4 krokov:
  1. Keď… (hovoriaci jasne opíše správanie inej osoby)
  2. Dôsledky sú… (opíše, aký má toto správanie dopad na jeho život a city)
  3. Cítim… (vykreslí svoje city)
  4. Uprednostňujem… (načrtne, čo si želá)

  Neadaptívne formy správania v konflikte:
  • predstierame, že je všetko v poriadku
  • smejeme sa, akoby sa nič nedialo, žartujeme
  • mlčíme alebo odvádzame pozornosť od konfliktu
  • plačeme, prepadneme úzkosti, „zrútime sa“
  • na niekom si vybijeme zlosť
  • hľadáme niekoho „silnejšieho“, kto by nám pomohol
  • nariekame, horekujeme
  • sťažujeme sa na niekoho

  V takejto situácii môžeme použiť nasledujúce kroky:
  • Prestávka - najmä, ak sa druhá osoba správa agresívne alebo manipulatívne. Prestávka poskytne čas na ujasnenie situácie a uvoľnenie vlastného napätia.
  • Ujasnime si potrebu druhej osoby - pýtajme sa otvorene, pokojne, bez irónie, bez podsúvania úmyslov, dávajme pozor, aby sme nevyvolali nedôveru.
  • Objasnime druhej strane svoje potreby - povedzme ich jednoducho, pokojne, krátko, priamo a čestne. Vyhýbavý prístup, zahmlievanie a nekonečné vysvetľovanie podporí rozvoj konfliktu. Na druhej strane si treba dať pozor na prílišnú ráznosť a energickosť, môžu byť vnímané ako agresia.
  • Zhrňme, sumarizujme konflikt - pri sumarizácii často môžeme nájsť spoločný základ a dokonca sa môže stať, že zistíme, že žiadny reálny konflikt v záujmoch neexistuje.
  • Dohoda, kompromis - dohodnime sa, ktoré riešenie by bolo najprijateľnejšie alebo čo najmenej bolestivé pre obidve strany. Je dôležité, aby žiadna strana neprehrala, ale naopak, aby obidve zvíťazili.

  Nečisté kroky pri konfliktoch:
  Niekedy partner používa v snahe zvíťaziť na náš úkor nečisté triky (od poloprávd a manipulácií až po emočné vydieranie a hrozby).
  Môžeme ich znížiť tým, že:
  • sa im sami budeme vyhýbať
  • si uvedomíme, kedy ich partner použil a podáme mu spätnú väzbu, nie hodnotenie
  • sa pokúsime definovať „pravidlá hry“
  • si uvedomíme, čo sa mne zdá „nečistým trikom“ alebo „ranou pod pás“, môže byť iné ako u partnera - zistíme, spýtame sa ho, či mu sami niečo také nerobíme
  • ÿul揠
   Dobré riešenie konfliktu je, keď:
   • prináša „zisky“ všetkým účastníkom konfliktu
   • je realistické, uskutočniteľné
   • je prijateľné pre obe strany (nemusí byť ideálne, ale je prijateľné)
   • predchádza opakovanému objavovaniu sa konfliktu, to znamená, že je konkrétne, hovorí čo, kto, kedy, ako a nezabudneme ani na to, čo keď nie, má pripravené „opravné“ postupy
   • pracuje sa so zachovaním rovnováhy (zúčastnené strany v konflikte sa podieľajú na jeho zvládaní, pre ukončenie konfliktu niečo urobia, je to spoločné riešenie)

   To však znamená: nevyjednávať z pozície moci, lebo argumentácia z tejto pozície nemusí viesť k trvalejšej dohode, preto nie je efektívna, i keď vyjednávanie môže byť dosť rýchle, ale ohrozuje vzájomné vzťahy.
   Zdvorilosť tiež nie je riešenie. Môže zostať pocit krivdy, zatrpknutosti, problém sa neskôr objaví inde a inak.

   Postupné riešenie konfliktov predpokladá:
   • oddeliť ľudí od problému (skôr ako sa začneme zaoberať samotnou podstatou problému, je nutné vysporiadať sa s emóciami, ktoré každý konflikt sprevádzajú, mať ich pod kontrolou a zámerne ich ventilovať)
   • zamerať sa na záujmy a nie na pozície (predmetom vyjednávania a riešenia konfliktov sú záujmy ľudí, pozícia moci často zahmlieva, o čo v skutočnosti ide)
   • vytvoriť alternatívy a varianty postupu a riešenia
   • požadovať, aby sa výsledok čo najviac zhodoval so zásadami dobrého (ak už nie optimálneho) riešenia konfliktu


   Použitá literatúra:
   Kačáni, V., Bucková M.: Ako zvládať konflikty. Bratislava, vydavateľstvo IRIS, 2001
   Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty. Modra, vydav. Persona, 2000
   Praško, J., Prašková H.: Asertivitou proti stresu. Grada Publishing, 1996
   Buck M.: Vystúp z tieňa. O asertívnom správaní. Bratislava, DAAD, 2002


   Spracovala: PhDr. Lívia Danová, CPPPaP Levice

   Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.