Materiály pre deti a žiakov:

 • Kam po skončení školy?
 • Bezpečne na internete
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi - čo je dobré vedieť
 • Ako sa nezblázniť z domácej školy - tipy pre teenagerov ako zvládať mimoriadnu situáciu. Dokument stiahnete tu: (Ako sa nezblázniť)
 • M. Gomez: Príbeh o perlorodke a motýľovi: Koronavírus a ja Dokument stiahnete tu: (Koronavírus a ja)
 • Na podporu duševného zdravia detí a tínedžerov, ktorí možno súčasnú situáciu zvládajú ťažšie, pretože sa nemôžu stretávať s kamarátmi, sa zameral SČK a vydal Denník duševnej pohody. Dokument stiahnete tu: (Denník duševnej pohody)
 • Užitočné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v SR si môžete pozrieť tu: www.cvtisr.sk/buxus/docs/JH/ako_na_ss.pdf
 • Užitočné informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách v SR si môžete pozrieť tu: www.cvtisr.sk/skolstvo/vysoke-skoly/prijimacky-na-vysoke-skoly/ako-na-vysoku-skolu.html?page_id=9247
 • Výber správneho povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný, úspešný, vyrovnaný so svojím životom. Rôzne povolania si vyžadujú rôzne typy zamestnancov. Je dôležité vedieť sa zodpovedne rozhodnúť. Dobré rozhodnutie napomáha predísť sklamaniu.
  Kladiete si otázky:
  Ako mi ide učenie? Čo ma baví a zaujíma?
  Aké mám schopnosti a predpoklady? Aký som typ osobnosti?
  Mám šancu na prijatie na zvolenú školu? Bude ma škola baviť, zvládnem ju? Má škola perspektívu?
  Mám šance po škole sa uplatniť?
  Akú úroveň kvalifikácie, vzdelania chcem dosiahnuť? Chcem ísť na SŠ, na VŠ?
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice - ponúka žiakom základných i stredných škôl kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu.
  Naši odborní zamestnanci sú tu pre vás pri zosúlaďovaní vášho kariérového vývinu s vašimi individuálnymi predpokladmi, záujmami a potrebami trhu práce.
  Poskytneme vám profesionálny prístup a poradenstvo „šité na mieru“, s rešpektovaním vašej jedinečnosti. Poradenské konzultácie ponúkame tiež zákonným zástupcom žiakov.
  Pomôžeme vám účinnejšie optimalizovať vlastný rozhodovací proces, posilniť kariérové plánovanie a zodpovedné rozhodovanie sa pred samotnou voľbou ďalšieho štúdia, resp. voľbou povolania. Stredoškolákom poslúži profesijné poradenstvo aj pri výbere voliteľných predmetov.
  Ponúkame vám:      • posúdenie schopností, výkonovej motivácie, záujmov, hodnôt, osobnosti
       • poradenstvo so zohľadnením špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka
       • intervencie zamerané na podporu sebapoznania a sebarozvoja, na zefektívnenie učenia
       • intervencie na podporu rozvoja kompetencií potrebných pre rozhodovanie sa k lepšej uplatniteľnosti
         na trhu práce a strategického plánovania (silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia)
       • poradenstvo pri profesijnej nerozhodnosti, pri hľadaní vhodného profesijného zamerania
       • informácie o študijných a učebných odboroch stredných škôl a študijných programoch
         vysokých škôl i z oblasti platnej legislatívy
       • intervencie zamerané na posilnenie vlastnej zodpovednosti v kariérnom plánovaní
  Poskytujeme individuálne i skupinové formy práce.
  Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka sa vyžaduje v prípade neplnoletých žiakov/klientov.
  Kontakt: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice
  Č. tel.: 036/6312903
  e-mail: cpppaplevice@cpppaplevice.sk
 • Pozrite si zaujímavý bulletin, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR: Školy proti COVID-19
 • MŠVVaŠ SR zverejnilo Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ a termíny zverejnenia výsledkov pre školský rok 2023/2024 Dokument stiahnete tu: (Terminy... 2023/2024)
 • MŠVVaŠ SR zverejnilo Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2023/2024 Dokument stiahnete tu: (Zoznam... 2023/2024)
 • MŠVVaŠ SR zverejnilo Príloha – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre školský rok 2023/2024 Dokument stiahnete tu: (Potvrdenie... 2023/2024)