Kto sme

Legislatívne je základný rámec činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zadefinovaný zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Sme školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie:

  • pomáhame pri optimalizácii psychického vývinu u detí a žiakov
  • pomáhame predchádzať ich problémovému vývinu
  • pomáhame pri riešení ťažkostí, problémov a porúch, ktoré sa v priebehu vývinu, výchovy a vzdelávania detí
    a žiakov môžu vyskytnúť

Naše služby poskytujeme:
  • deťom a žiakom (až do ukončenia prípravy na povolanie)
  • rodičom/zákonným zástupcom detí a žiakov
  • pedagógom, školám a školským zariadeniam

S klientom pracujeme:
  • individuálne, skupinovo
  • práca môže mať charakter jednorazového stretnutia, môže predstavovať krátkodobý i dlhodobý poradenský, reedukačný, terapeutický, resp. rehabilitačný proces

Zriaďovacia listina
Zriaďovateľom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice v zmysle Dodatku č. 2. k zriaďovacej listine č. 2009/01093/1 zo dňa 30. 12. 2009 s účinnosťou od 1. 10. 2013 v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Od 1. 1. 2010 je štátnou
rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.