Kto sme

Legislatívne je základný rámec činnosti Centra poradenstva a prevencie zadefinovaný zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie.

Sme školské zariadenie poradenstva a prevencie:

 • v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytujeme činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.
 • v zmysle Vyhlášky č. 24/2022 MŠVVaŠ SR o zariadeniach poradenstva a prevencie, vykonávame odbornú činnosť pre:
  • deti od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie,
  • deti, žiakov a študentov od prijatia na predprimárne vzdelávanie do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie,
  • rodičov alebo inú fyzickú osobu než rodiča, ktorá má neplnoleté dieťa podľa písmena a) alebo písmena b) zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej len„ zákonný zástupca“),
  • zástupcu zariadenia, v ktorom neplnoleté dieťa podľa písmena a) alebo písmena b) vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“),
  • poručníka neplnoletého dieťaťa podľa písmena a) alebo písmena b),
  • školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti.

S klientom pracujeme:
 • individuálne, skupinovo
 • práca môže mať charakter jednorazového stretnutia, môže predstavovať krátkodobý i dlhodobý diagnostický, poradenský, preventívny, reedukačný, terapeutický, resp. rehabilitačný proces

Zriaďovacia listina
Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice (IČO: 42121396).
Do 31. 12. 2022 bol náš názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice (IČO: 42121396).
Sme štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Naším zriaďovateľom je od 1. 1. 2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre.