Kto sme

Legislatívne je základný rámec činnosti Centra poradenstva a prevencie zadefinovaný zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie.

Sme školské zariadenie poradenstva a prevencie:

 • v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytujeme činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.
 • v zmysle Vyhlášky č. 24/2022 MŠVVaŠ SR o zariadeniach poradenstva a prevencie, vykonávame odbornú činnosť pre:
  • deti od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie,
  • deti, žiakov a študentov od prijatia na predprimárne vzdelávanie do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie,
  • rodičov alebo inú fyzickú osobu než rodiča, ktorá má neplnoleté dieťa podľa písmena a) alebo písmena b) zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti rozhodnutím súdu, poručníka, alebo opatrovníka (ďalej len „zákonný zástupca“),
  • zástupcu zariadenia, v ktorom sa vo vzťahu k neplnoletému dieťaťu podľa písmena a) alebo písmena b) vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“),
  • školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti.

S klientom pracujeme:
 • individuálne, skupinovo
 • práca môže mať charakter jednorazového stretnutia, môže predstavovať krátkodobý i dlhodobý diagnostický, poradenský, preventívny, reedukačný, terapeutický, resp. rehabilitačný proces

Zriaďovacia listina
Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice (IČO: 42121396).
Do 31. 12. 2022 bol náš názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice (IČO: 42121396).
Sme štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Naším zriaďovateľom je od 1. 1. 2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre.