Oznam pre rodičov/zákonných zástupcov, deti/žiakov/klientov,

pedagogických a odborných zamestnancovV CPPPaP Levice je v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 obnovená prevádzka v rozsahu vykonávania individuálnych odborných činností.

Poskytujeme individuálne odborné činnosti prezenčne (v osobnom kontakte) len vopred objednaným deťom/žiakom/klientom (maloleté dieťa/žiak/klient v doprovode 1 zákonného zástupcu), na základe predloženia dokladov v zmysle uznesenia vlády č. 123/2021 a platnej vyhlášky ÚVZ SR.


Je potrebné, aby sa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka/klienta, dieťa/žiak/klient 2. stupňa ZŠ a dospelý žiak/klient preukázali:

 • - negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
 • - negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
 • - dokladom o platnej výnimke z testovania:
  • doklad o prekonaní ochorenia COVID, nie starší ako tri mesiace,
  • doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • doklad o tom, že zdravotný stav osoby alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

aby im mohol byť umožnený vstup do vonkajších a vnútorných priestorov CPPPaP.


Od 15. marca 2021, v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 111/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, je potrebné v priestoroch interiérov budov CPPPaP Levice používať respirátor bez výdychového ventilu FFP2 (výnimky z povinnosti nosenia respirátora bez výdychového ventilu sú uvedené tejto vyhláške ÚVZ).

V CPPPaP Levice je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov (vonkajších a vnútorných) zariadenia.
 • Povolený je vstup do zariadenia objednaným klientom a ich zákonným zástupcom (bez doprovodu ďalších osôb), ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti).
 • Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia: „R-O-R“ (rúško – odstup – ruky), 1 zákonný zástupca + 1 dieťa.
 • Vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, šál, šatka).
 • Zákonný zástupca dieťaťa a dieťa/klient, resp. plnoletý klient sú povinní:
  • používať vlastný ochranný prostriedok pre seba aj svoje dieťa na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, šál, šatka) po celý čas prítomnosti v CPPPaP Levice
  • použiť dostupnú dezinfekciu rúk
  • rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené CPPPaP Levice a riadiť sa pokynmi CPPPaP Levice.


Naďalej sme tu pre vás aj dištančnou formou, prostredníctvom:

Telef. kontaktu, na tel. č.: 036/6312903, e-mail kontaktu: cpppaplevice@cpppaplevice.skĎakujeme za porozumenie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice
Vítajte na stránke
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice (CPPPaP Levice) je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.
 • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
 • Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 • Poskytuje odbornú starostlivosť deťom a žiakom vo veku až do ukončenia prípravy na povolanie.
 • V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.
 • Vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov.
 • Metodicky usmerňuje činnosti koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov s nadaním.
 • Odbornú starostlivosť a služby poskytuje bezplatne.

Odborní zamestnanci CPPPaP Levice - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a kariérový poradca sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou,
empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme za dôveru.

© 2013-2021, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: