Oznam pre rodičov/zákonných zástupcov, deti/žiakov/klientov, pedagogických a odborných zamestnancov


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFÓR na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. ŠKOLSKÝ SEMAFÓR v školskom roku 2021/2022 sa vzťahuje pre všetky druhy škôl a školských zariadení, t. j. aj na CPPPaP. Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle MŠVVaŠ SR. Môžete si ho pozrieť tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Protiepidemické opatrenia CPPPaP Levice:

V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby a máte plánovaný termín vyšetrenia/návštevy v našom zariadení, kontaktujte nás, prosím, telefonicky alebo e-mailom (na nižšie uvedených kontaktoch) - aby sme Vám mohli navrhnúť, resp. dohodnúť si s Vami náhradný termín vyšetrenia/návštevy.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu - bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
 • Povolený je vstup do zariadenia klientom a ich zákonným zástupcom, návštevníkom CPPPaP (bez doprovodu ďalších osôb), ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia príslušné Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).
 • Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia: „R-O-R“ (rúško – odstup – ruky), 1 zákonný zástupca + 1 dieťa.
 • Vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu/rúško, šál, šatka) - v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR.
 • Zákonný zástupca dieťaťa a dieťa/klient, resp. plnoletý klient sú povinní:
  • používať vlastný ochranný prostriedok pre seba aj svoje dieťa na prekrytie horných dýchacích ciest (respirátor bez výdychového ventilu/rúško, šál, šatka) po celý čas prítomnosti v CPPPaP
  • použiť dostupnú dezinfekciu rúk
  • rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené CPPPaP a riadiť sa pokynmi CPPPaP.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov CPPPaP Levice je možný len so súhlasom riaditeľky CPPPaP Levice a musí vyplniť Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca CPPPaP, dieťaťa/žiaka/klienta a jeho zákonného zástupcu.


Podrobnejšie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest určuje aktuálne platná Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V nej sú uvedené aj výnimky z tejto povinnosti.

Okres Levice je od 15.11.2021 podľa COVID Automatu v 3. stupni ohrozenia.


Ďakujeme za porozumenie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice

Telef. kontakt: 036/6312903, e-mail kontakt: cpppaplevice@cpppaplevice.sk
Vítajte na stránke
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice (CPPPaP Levice) je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.
 • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
 • Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 • Poskytuje odbornú starostlivosť deťom a žiakom vo veku až do ukončenia prípravy na povolanie.
 • V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.
 • Vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov.
 • Metodicky usmerňuje činnosti koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov s nadaním.
 • Odbornú starostlivosť a služby poskytuje bezplatne.

Odborní zamestnanci CPPPaP Levice - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a kariérový poradca sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou,
empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme za dôveru.

© 2013-2021, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: