Oznam pre rodičov/zákonných zástupcov, deti/žiakov/klientov, pedagogických a odborných zamestnancov


V súvislosti s epidemiologickou situáciou v SR sa v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice (CPPPaP Levice) rešpektuje a dodržiava aktuálne platné uznesenie Vlády SR, aktuálne platné rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, usmernenia MŠVVaŠ SR, aktuálne platné Vyhlášky ÚVZ SR a usmernenia zriaďovateľa. Prevádzka nášho zariadenia je možná za dodržania platných protiepidemiologických opatrení.

Protiepidemiologické opatrenia CPPPaP Levice:
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
 • Povolený je vstup do zariadenia objednaným klientom a ich zákonným zástupcom (bez doprovodu ďalších osôb), ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia Vyhlásenie o bezinfekčnosti).
 • Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia: „R-O-R“ (rúško – odstup – ruky), 1 zákonný zástupca + 1 dieťa.
 • Vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu/rúško, šál, šatka).
 • Zákonný zástupca dieťaťa a dieťa/klient, resp. plnoletý klient sú povinní:
  • používať vlastný ochranný prostriedok pre seba aj svoje dieťa na prekrytie horných dýchacích ciest (respirátor bez výdychového ventilu/rúško, šál, šatka) po celý čas prítomnosti v CPPPaP Levice
  • použiť dostupnú dezinfekciu rúk
  • rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené CPPPaP Levice a riadiť sa pokynmi CPPPaP Levice.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov CPPPaP Levice je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou CPPPaP Levice a vyhlásením o bezinfekčnosti plnoletej osoby (vyplní Vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletej osoby/návštevníka CPPPaP Levice). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca CPPPaP Levice, dieťaťa/žiaka/klienta a jeho zákonného zástupcu.


Ďakujeme za porozumenie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice

Telef. kontakt: 036/6312903, e-mail kontakt: cpppaplevice@cpppaplevice.sk
Vítajte na stránke
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice (CPPPaP Levice) je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.
 • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
 • Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 • Poskytuje odbornú starostlivosť deťom a žiakom vo veku až do ukončenia prípravy na povolanie.
 • V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.
 • Vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov.
 • Metodicky usmerňuje činnosti koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov s nadaním.
 • Odbornú starostlivosť a služby poskytuje bezplatne.

Odborní zamestnanci CPPPaP Levice - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a kariérový poradca sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou,
empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme za dôveru.

© 2013-2021, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: