Oznam pre rodičov/zákonných zástupcov, deti/žiakov/klientov, pedagogických a odborných zamestnancov


V súvislosti s dopadom situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny, na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj pedagógov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie aktivoval linku pomoci:
0910 361 252 (od 8:00 – 18:00 hod.)

Podporné materiály a informácie k webinárom k aktuálnej situácii na Ukrajine, odporúčania pre učiteľov a žiakov nájdete tu:
https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/
V prípade potreby pomoci pri podpore psychického zvládania náročnej životnej situácie i pri potrebe podpory duševného zdravia sú vám naši odborní zamestnanci k dispozícii, termín konzultácie je možné dohodnúť si: telefonicky: 036/6312903, resp. e-mailom: cpppaplevice@cpppaplevice.sk


Opatrenia CPPPaP Levice:

Opatrenia CPPPaP Levice k bezpečnému prostrediu v školskom zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie

V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby a máte plánovaný termín vyšetrenia/návštevy v našom zariadení, kontaktujte nás, prosím, telefonicky alebo e-mailom (na nižšie uvedených kontaktoch) - aby sme Vám mohli navrhnúť, resp. dohodnúť si s Vami náhradný termín vyšetrenia/návštevy.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu - bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
 • Povolený je vstup do zariadenia klientom, ich zákonným zástupcom, príp. iným návštevníkom CPPPaP, ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).
 • Zákonný zástupca dieťaťa, dieťa/klient, plnoletý klient, príp. iní návštevníci, sú povinní:
  • použiť dostupnú dezinfekciu rúk
  • rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené CPPPaP a riadiť sa pokynmi CPPPaP.


Ďakujeme za porozumenie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice

Telef. kontakt: 036/6312903, e-mail kontakt: cpppaplevice@cpppaplevice.sk
Vítajte na stránke
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice (CPPPaP Levice) je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.
 • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
 • Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 • Poskytuje odbornú starostlivosť deťom a žiakom vo veku až do ukončenia prípravy na povolanie.
 • V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.
 • Vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov.
 • Metodicky usmerňuje činnosti koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov s nadaním.
 • Odbornú starostlivosť a služby poskytuje bezplatne.

Odborní zamestnanci CPPPaP Levice - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a kariérový poradca sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou,
empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme za dôveru.