OZNAM


Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, záverov Ústredného krízového štábu SR
a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
zo dňa 26. 3. 2020 (č. 2020/10610:1-A1030), je mimoriadne prerušená prevádzka nášho zariadenia
od 30. marca 2020 do odvolania. Z uvedeného dôvodu je poskytovanie priamych odborných činností klientom
v našom zariadení pozastavené.
Aj v tejto mimoriadnej situácii Vám však chceme byť nápomocní pri riešení Vašich aktuálnych problémov.
Sme tu pre Vás formou poradenských konzultácií prostredníctvom kontaktu na:
tel. čísle: 036/6312903
e-mail: ppplevice@mail.t-com.sk


Aktualizované informácie nájdete na webovej stránke nášho zariadenia:
www.cpppaplevice.sk

Budeme radi, ak Vám aj v tomto období budeme môcť pomôcť a podporiť Vás.

Kolektív CPPPaP Levice

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice

 • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú
  a preventívnu starostlivosť okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
 • Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 • Poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom vo veku až do ukončenia prípravy na povolanie.
 • V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom okrem detí so zdravotným postihnutím a ich zákonným zástupcom, najmä
  v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov
  v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.
 • Realizuje tiež činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, metodicko-odborné a preventívne programy.
 • Metodicky usmerňuje koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov v základných a stredných školách
  a v školách, kde sú triedy pre intelektovo nadaných žiakov.
 • Odbornú starostlivosť a služby poskytuje bezplatne.

Spolupracuje s ďalšími vecne príslušnými inštitúciami a odborníkmi predovšetkým z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iných rezortov.

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice pracujú:
 • psychológovia
 • špeciálni pedagógovia
 • sociálny pedagóg

Sme pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou
a vzdelávaním Vašich detí.
© 2013-2020, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: