Vítajte na stránke
Centrum poradenstva a prevencie, Levice


Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci

Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice je školské zariadenie poradenstva a prevencie.
  • V zmysle § 132 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.
  • Vykonáva odbornú činnosť v zmysle § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - vo vzťahu ku klientele detí a žiakov od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Nitrianskeho kraja.

Súčasťou Centra poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice je:
  • elokované pracovisko, F. Rákocziho II. 1, Šahy ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice;
  • dňom 28. 2. 2023 sa vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení SR: elokované pracovisko, Z. Nejedlého 41, Levice ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice;

Deťom, žiakom, zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia,

zamestnancom škôl a školských zariadení poskytujeme odborné činnosti.

Odborní zamestnanci CPP Levice - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a kariérový poradca - sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s osobnostným, vzdelávacím a kariérovým rozvojom detí a žiakov.

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou,
empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme Vám za dôveru.
Protiepidemické opatrenia CPP Levice:

      V snahe zabezpečiť bezpečné prostredie a chrániť Vás, Vašich blízkych i zamestnancov nášho zariadenia, platia v CPP Levice nasledovné protiepidemické opatrenia:

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu - bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      2. Povolený je vstup do zariadenia klientom, ich zákonným zástupcom, príp. iným návštevníkom CPP, ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).

      V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby a máte plánovaný termín vyšetrenia/konzultácie/návštevy v našom zariadení, kontaktujte nás, prosím, telefonicky alebo e-mailom (na nižšie uvedených kontaktoch) - aby sme Vám mohli navrhnúť, resp. dohodnúť si s Vami náhradný termín vyšetrenia/konzultácie/návštevy.


Ďakujeme za porozumenie.

Centrum poradenstva a prevencie, Levice

Telef. kontakt: 036/6312903, e-mail kontakt: cpppaplevice@cpppaplevice.sk