Voľné miestaPsychológ - elokované pracovisko

 • názov a adresa zamestnávateľa:
  Centrum poradenstva a prevencie
  Mierová 1, 934 01 Levice
 • príslušná kategória odborných zamestnancov:
  psychológ
 • kvalifikačné predpoklady:
  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď na nižšie uvedenom tlačive: Súhlas so spracúvaním osobných údajov)
  • ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača
 • iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
  • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie
  • prax vítaná
  • znalosť maďarčiny vítaná

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 22.9.2023, na adresu:

Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 1, 934 01 Levice

Kontakt: 036/6312903, cpppaplevice@cpppaplevice.sk

Pracovný pomer na dobu určitú: 1 rok, s možnou perspektívou na dobu neurčitú
Nástup do zamestnania: 2.10.2023, resp. dohodou
Pracovný úväzok: 100 %
Miesto výkonu práce: elokované pracovisko CPP Levice, v Šahách

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.


Tlačivo na stiahnutie: Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Späť