Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Centrum poradenstva a prevencie, Levice
(ďalej len CPP Levice)
Sídlo: Mierová 1, 934 01 Levice
Štatutárny zástupca: Mgr. Alexandra Baranová, riaditeľka

CPP Levice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov.


Zverejnenie zadávania zákazky

     Výzvy na predkladanie ponúk

     2018      
     2016      

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ods. 6 Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (suma rovnaká alebo vyššia ako 5000 Eur bez DPH)

Za rok 2019

Súhrnná správa o zmluvách, so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 Eur, podľa § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon

Za rok 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ods. 2 Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s cenami vyššími ako 5 000,- EUR


Za rok 2018

Za rok 2017

Za rok 2016Zverejnenie zadávania zákazky

     Výzvy na predkladanie ponúk

     2013      
     2014      

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum zverejnenia zadávania zákazkyPredmet zákazkyVyhodnotenie ponúkTermín zadania zákazky
2013
27.9.2013Psychodiagnostické testy a dotazníky4.10.2013Vystavenie objednávky 7.10.2013
7.10.2013Zabezpečenie stravovania zamestnancov14.10.2013Uzatvorenie zmluvy
21.10.2013
2014
19.9.2014Oprava plotu26.9.2014Uzatvorenie zmluvy 3.10.2014
19.11.2014Zabezpečenie stravovania zamestnancov4.12.2014Uzatvorenie zmluvy 16.12.2014Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk
Predmet zákazkyZákazka z vecného hľadiskaZákazka z finančného hľadiskaOznámenia
Výzvy
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť
2013
Psychodiagnostické testy a dotazníkyTovarZákazka
podľa § 9 ods. 9
Výzva
na predkladanie ponúk
Do 04. 10. 2013
do 12.00 hod.
Zabezpečenie stravovania zamestnancovSlužbyZákazka
podľa § 9 ods. 9
Výzva
na predkladanie ponúk
Do 14. 10. 2013
do 10.00 hod.
2014
Oprava plotuPráceZákazka
podľa § 9 ods. 9
Výzva
na predkladanie ponúk
Do 26. 9. 2014
do 10.00 hod.
Zabezpečenie stravovania zamestnancovSlužbyZákazka
podľa § 9 ods. 9
Výzva
na predkladanie ponúk
Do 4. 12. 2014
do 10.00 hod.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cenami rovnakými
alebo vyššími ako 1 000,- EUR


Za rok 2016

Za rok 2015

Za rok 2014

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1.000,- Eur


Za rok 2013


Správy o zákazkách s nízkou hodnotou (§102 zák. č. 25/2006 Z. z. o VO)