Materiály pre rodičov

Rodina v prevencii drogových závislostí


     Nezastupiteľné miesto v protidrogovej prevencii má okrem školy, aj rodina. V rodine, od útleho veku – vo vzťahu
k matke má dieťa zažiť dostatok pocitu bezpečia a dôvery tak, aby bolo schopné prežívať dôveru v iných ľudí, klásť základy sebadôvery. Vo vzťahu k otcovi sa má dieťa postupnými krokmi vyrovnať s autoritou, má sa naučiť narábať s výbojnosťou, klásť základy vzťahu k opačnému pohlaviu. Prostredníctvom vzťahov k súrodencom sa dieťa učí schopnosti presadiť sa a byť pomáhajúci, schopný súcitu, kooperovať, vyrovnať sa s rivalitou, osvojiť si sociálne zručnosti. Na mladšie dieťa najviac vplýva rodina a prostredie blízke rodine.
     Na žiaka v školskom a v adolescentnom veku vplýva okrem rodiny škola, rovesnícka skupina a prostredie,
v ktorom trávi voľný čas. Vo vývinových obdobiach, ktorými dieťa prechádza, sa mení miera vplyvu uvedených vzťahov, aj miera rôznych rizikových faktorov, s ktorými prichádza do kontaktu a ktoré sa môžu podieľať na vzniku drogových závislostí.

Rodič:
 • je zdrojom podnetov pre zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa, je spolutvorca kvalitných rodinných vzťahov, ktorými vytvára pre dieťa zázemie, je mu oporou pri prekonávaní neúspechov, sklamaní
 • je vzorom správania, ktoré dieťa neskôr preberá a napodobňuje (jednou z príčin, prečo dieťa neužíva drogy
  je fakt, že ich odmieta aj dospelý)
 • je realizátor určitých typov – výchovných štýlov. Rodina má naučiť dieťa ochraňovať svoju integritu
  v meniacom sa prostredí, rozvíjať postoje a sociálne zručnosti podporujúce správne rozhodnutia
  a odmietajúce nezodpovedné správanie
 • nositeľ informácií vzťahujúcich sa k problematike drog, má svojim deťom poskytnúť pravdivé informácie vzťahujúce sa k užívaniu drog

K zásadám rodinnej a protidrogovej výchovy patrí:
 • stanovenia a dodržanie jasných pravidiel vzájomného spolunažívania
 • informovanosť a odtabuizovanie tém, poznanie varovných signálov pri užívaní návykových látok a skutočných účinkov drog
 • bezpečné rodinné prostredie, miesto, kde sa môže dieťa vrátiť
 • posilňovať zdravé sebavedomie a pozitívny sebaobraz dieťaťa
 • byť vhodným osobným vzorom a príkladom pre dieťa
 • komunikovať pravdivo a otvorene
 • nabádať dieťa k sebaregulácii, k prehodnocovaniu svojho správania i správania rovesníkov
 • poznať, ako a s kým trávi dieťa svoj voľný čas
 • pomáhať dieťaťu budovať si svoju nezávislosť a sebaúctu, viesť ho k zodpovednosti za svoje zdravie
 • povzbudzovať dieťa k podnetnej, tvorivej a zaujímavej činnosti
 • nepodceniť fakt, že voči droge nikto nie je imúnny

Prevencii vzniku drogových závislosti prispieva, keď rodič:
 • si vie získať dôveru dieťaťa a vedieť ho počúvať
 • vie s dieťaťom o alkohole a drogách informovane hovoriť
 • pomáha predchádzať nude
 • pomáha dieťaťu prijať hodnoty, ktoré uľahčia alkohol a drogy odmietať
 • vytvára zdravé rodinné pravidlá
 • pomáha dieťaťu ubrániť sa nevhodnej spoločnosti
 • posilňuje sebavedomie dieťaťa
 • spolupracuje s ďalšími dospelými, školou, v príp. potreby aj s odborníkmi ( lekár, psychológ, atď.)

Rizikové situácie a skupiny:
 • porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • sklon k násiliu
 • deti zanedbané a s nedostatočne uspokojenými citovými potrebami
 • deti trpiace strachom a úzkosťou
 • deti so zlým prospechom
 • neprijatie do školy alebo jej nedokončenie, nezamestnaná mládež
 • problém s alkoholom a drogami u rodičov
 • vleklý problém v rodine

Ako posilniť zdravé sebavedomie dieťaťa?
Zdravé sebavedomie pomôže dieťaťu odmietať cigarety, alkohol a iné drogy a bude mu v živote užitočné aj inak. Odborníci odporúčajú
 • chváľte svoje dieťa
 • pomáhajte dieťaťu dávať si rozumné ciele
 • ak dieťa urobí niečo zle, kritizujte konkrétne správanie, nie samotné dieťa
 • nesľubujte mu vzdušné zámky, pomôžte mu láskavo a vecne poznať jeho slabiny, aj vy si priznajte svoje vlastné slabé stránky
 • dajte dieťaťu pocítiť primeranú zodpovednosť za rôzne úlohy v domácnosti
 • dávajte dieťaťu najavo, že ho máte radi, vzťah rodičov k dieťaťu utvára jeho vzťah k sebe samému

Varovné signály pri zneužívaní alkoholu a drog:
 • pomôcky k braniu drog (lyžičky, ihly, striekačky, tabletky, miniatúrne obálky a pod.)
 • ubúdanie alkoholu a liekov v domácnosti
 • strata peňazí a cenných predmetov
 • zmena priateľov a kamarátov
 • zhoršenie vzhľadu a starostlivosti o zovňajšok
 • náhle zhoršenie školského prospechu, záujmu o učenie
 • podráždenosť, precitlivelosť, spavosť, tendencia vyhýbať sa rodičom a v konfliktoch odchádzať z domova
 • tajnostkárstvo
 • klamstvá, rozporné tvrdenia, rozpačitosť
 • problémy s úradmi a so zákonom
 • strata záujmu o hodnoty, myšlienky, záujmy a ľudí, ktoré dieťa predtým považovalo za dôležité

Kde nájdete odbornú pomoc: u všeobecného lekára pre deti a dorast, v ambulancii detského a dorastového psychiatra, v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice

Použitá literatúra:
Hrehová D. – Račková M.: Rodinná a protidrogová výchova. Mládež a spoločnosť, r. X., 1/2004, ÚIPŠ Bratislava
a interné materiály CPPPaP Levice


Spracovala: Mgr. Viera Matulová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť