Materiály pre rodičov

Školská spôsobilosť a plnenie povinnej školskej dochádzky


     Kedy je dieťa pripravené, spôsobilé na začiatok plnenia školskej dochádzky?

     Podľa Šturmu (in Říčan a kol., 1997) je to vtedy, keď dosiahne taký stupeň vývinu, ktorý mu umožní úspešne si osvojovať školské znalosti a zručnosti.

Ku znakom školskej zrelosti, spôsobilosti patrí:
 • Telesná zrelosť a dobrý zdravotný stav - posudzuje všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • Psychická zrelosť - zrelosť poznávacích a rozumových funkcií a schopností, pracovná vyspelosť, citová a sociálna zrelosť - posudzuje psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

K príčinám školskej nezrelosti patrí:
 • problémy a ťažkosti v somatickom vývine, zdravotnom stave dieťaťa
 • oneskorený motorický, rečový, rozumový vývin, emocionálna, sociálna nezrelosť
 • nerovnomerný vývin, oslabenia dielčieho výkonu a funkcií
 • neurotický vývin
 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa (psychická deprivácia, subdeprivácia a pod.)

Čo by mal budúci prvák vedieť?
 • - samostatne sa obliecť a obuť,
 • - pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi,
 • - samostatne sa najesť,
 • - samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
 • - správne vyslovovať všetky hlásky,
 • - vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • - vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • - spočítať predmety do "päť",
 • - povedať obsah krátkej rozprávky,
 • - poznať detskú pesničku alebo básničku,
 • - kresliť pevné a neroztrasené línie,
 • - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď.),
 • - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • - poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď.),
 • - orientovať sa na ploche, v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

Prejavy správania budúceho prváka:
 • - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
 • - začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
 • - adaptuje sa na nové prostredie a osoby bez väčších problémov,
 • - väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
 • - nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
 • - v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
 • - nezajakáva sa pri reči,
 • - nepomočuje sa,
 • - ovláda prejavy slušného správania.

Niekoľko užitočných základných informácií z legislatívy:
     V zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
     podľa § 2 písm. b) sa pod školskou spôsobilosťou rozumie: súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.
Tretí oddiel - § 19 Povinná školská dochádzka
 • (1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • (2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • (3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • (4) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.
 • (5) Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za podmienok podľa odseku 4 rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.
 • (6) Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.
 • (7) Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.
 • (8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • (9) Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Tretí diel - § 20 Plnenie povinnej školskej dochádzky
 • (1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • (2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole(ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
 • (5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
 • (6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.
 • (7) Žiak umiestnený v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, plní povinnú školskú dochádzku v škole zriadenej pri tomto zariadení, ak je zriadená.
 • (8) Žiak podľa odseku 7 môže so súhlasom riaditeľa školského zariadenia alebo zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej škole podľa tohto zákona.
 • (9) Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

Použitá literatúra:
ŘÍČAN P. – KREJČÍROVÁ D. a kol. 1997. Dětská klinická psychologie. Praha. Grada Publishing, s. r. o., 1997. ISBN 80-7169-512-2
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Spracovala: PhDr. Lívia Danová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť© 2013-2020, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: