Materiály pre rodičov

Včasná diagnostika a poradenstvo ako prevencia porúch učenia, správania, školskej neúspešnosti u detí predškolského veku


     Včasná komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí už od predškolského veku pomáha zistiť aktuálnu vývinovú úroveň poznávacích, rozumových schopností, príznakov ich nezrelostí, nerovnomerností
a oslabení vo vývine, úroveň ich osobnostnej zrelosti, zachytiť a identifikovať deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Ak sa totiž podarí rozpoznať funkcie a oblasti, v ktorých sa dieťa predškolského veku nerozvíja rovnomerne
a dostatočne a začať ich rozvíjať skôr, než sa u neho poruchy vývinu plne prejavia, dieťa získa šancu,
aby sme mu umožnili harmonický a bezproblémový vývin a úspešnosť v škole. Je potrebné včas a dôkladne posúdiť príčiny ťažkostí dieťaťa, rozpoznať jeho prípadné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, aby sme mu mohli ponúknuť včas aj možnosť nápravy.

Dôvody a príčiny problémov dieťaťa môžu byť rôzne:
 • nerovnomernosti vo vývine
 • nezrelosť centrálneho nervového systému (CNS), biologická, percepčno-motorická, emocionálna a sociálna nezrelosť dieťaťa
 • oslabenia dielčich funkcií, deficity dielčich funkcií
 • nepriaznivé rodinné a sociálne prostredie dieťa, okolnosti v ňom
 • prejavy rôznych telesných, zmyslových, resp. duševných ochorení
 • začínajúce prejavy porúch učenia, správania a emócií

Čo je užitočné vedieť pre rodiča?
 • aby mal informácie o význame a cieľoch včasnej diagnostiky a poradenstve
 • aby zabezpečil včasné psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, podľa potreby
  aj odborné lekárske vyšetrenie a liečbu
 • aby vedel o možnostiach účinnej pomoci deťom a využil ju

Čo prispieva k podpore harmonického vývinu dieťaťa predškolského veku?
 • precizovaná diagnostika deťom už od 3. roku dieťaťa, včasná identifikácia jeho špeciálnych
  výchovno-vzdelávacích potrieb
 • včasné a účinné poradenstvo zamerané na prevenciu porúch učenia a správania, školskej neúspešnosti
 • cielené odborné psychologické a špeciálno-pedagogické intervencie v úzkej spolupráci s rodinou, materskou školou, neskôr so školou, podľa potreby aj s odborným lekárom

Kedy je potrebné vyhľadať pomoc odborníka? Ak pozorujete u dieťaťa:
 • deficit vo vývoji jemnej a hrubej motoriky (lezenie, chôdza, beh ...)
 • oneskorený vývin reči
 • problémy v procesu automatizácie
 • ťažkosti v zapamätávaní, slabú krátkodobú verbálnu pamäť
 • ťažkosti pri opakovaní nezmyselných slov
 • problémy pamätať si a riadiť sa inštrukciami
 • zvýšenú dráždivosť, ak táto podráždenosť ukazuje na to, že dieťa často prekonáva nejaké ťažkosti
 • ťažkosti s udržaním pozornosti
 • hyperaktivitu, neschopnosť obsedieť, vydržať v kľude
 • vyhýbanie sa určitým aktivitám (kreslenie, skladanie a pod.)
 • problémy v odkresľovaní tvarov, písmen, vo vytlieskavaní rytmu, určovaní prvej a poslednej hlásky v slove, zrakovom rozlišovaní obrazcov, skladaní puzzle
 • ťažkosti v začleňovaní sa, v adaptácii medzi deťmi, v kolektíve rovesníkov, resp. v domácom prostredí, ťažšiu prispôsobivosť
 • citové zvláštnosti a nápadnosti v správaní, zvýšenú neposlušnosť
 • časté výbuchy hnevu a zlosti, zvýšenú vzdorovitosť, zvýšenú impulzivitu, agresivitu
 • zvýšenú úzkostnosť, plačlivosť, neistotu, nesmelosť, uzatvorenosť
 • neprimeranú smelosť, nebojácnosť, nevšímavosť voči reálnemu nebezpečenstvu a prílišné riziko

     Už v predškolskom veku môžu mať deti špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Na základe včasnej diagnostiky dieťaťa vieme poskytnúť rodičom detí poradenstvo a deťom odbornú starostlivosť, odporučiť potrebné vyšetrenie
aj u odborného lekára.
     Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je v zmysle školského zákona: požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých
je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

     Deťom predškolského veku poskytujeme v CPPPaP Levice prevažne individuálne formy odbornej starostlivosti. V rámci včasného poradenstva sa zameriavame na prevenciu porúch učenia, správania a školskej neúspešnosti.

Odbornými intervenciami rozvíjame:
 • jemnú a hrubú motoriku, grafomotoriku
 • sluchové vnímanie, pamäť a rozlišovanie
 • zrakové vnímanie, pamäť a rozlišovanie
 • auditívnu diferenciáciu figúry a pozadia
 • vizuálnu diferenciáciu figúry a pozadia
 • priestorovú orientáciu, intermodalitu, serialitu
 • sústredenosť pozornosti
 • sociálne a komunikačné zručnosti,
 • podporujeme emocionálne a sociálne zrenie dieťaťa, jeho sebadôveru, sebaistotu

V pomoci dieťaťu účinne napomáha:
 • spolupráca rodiča a pedagóga s psychológom, špeciálnym pedagógom
 • pravidelná dochádzka s dieťaťom na dohodnuté stretnutia do CPPPaP Levice
 • dôsledná práca s dieťaťom v domácom prostredí podľa usmernení odborníka
 • v prípade potreby aj odborná lekárska diagnostika a liečba


Spracovala: PhDr. Lívia Danová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť