Materiály pre rodičov
Užitočné témy a informácie v čase koronavírusu COVID-19


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) vďaka spoločnosti Telekom spustil bezplatnú Zelenú VÚDPaP linku. Je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Zelená linka VÚDPaP: 0800-864 833 (od 9:00-18:00)

telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

 • Národný ústav detských chorôb pripravil jednoduchý komix pre deti o víruse, ako aj súbor základných najčastejších otázok, ktoré sa rodičia pýtajú. Informácie sú spracované do špeciálneho vydania novín: Doktoroviny. Komix nájdete tu: (Doktoroviny)
 • 11 Dobrých rád pre rodičov ako sa učiť doma. Dokument stiahnete tu: (11 Dobrých rád)
 • Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii. Dokument stiahnete tu: (Zásady komunikácie)
 • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, zo dňa 26. marca 2020. Dokument stiahnete tu: (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR)
 • MPC, detašované pracovisko Nitra spracovalo zaujímavé námety na aktivity pre rodičov predškolákov v čase koronavírusu: Čo môže robiť rodič predškoláka Dokument stiahnete tu: (Čo môže robiť rodič...)
 • Welcome – metodika a aplikácia pre pedagógov a rodičov, ponúka aktivity na rozvoj 6 vývinových oblastí dieťaťa (soc., komunik., motor., či emoc. zručnosti, kognit. schopnosti a zmysl. vnímanie) dieťaťa vo veku 3-6 rokov. Dokument stiahnete tu: (Welcome)
 • Linka detskej istoty pripravila niekoľko nápadov na využitie voľného času, kým ste v karanténe. Dokument stiahnete tu: (100 nápadov)
 • Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách: Zákonný zástupca bol povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnili od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.
  Zápisu bolo potrebné sa zúčastniť aj vtedy, ak je predpoklad, že dieťa bude mať odklad začiatku povinnej školskej dochádzky (PŠD) o 1 rok. Zápisu bolo rovnako potrebné sa zúčastniť aj vtedy, ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa pred dovŕšením 6-eho roku veku – predčasné zaškolenie.
  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad PŠD o 1 rok je v štandardnej situácii odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, v indikovaných prípadoch CŠPP). V súčasnej mimoriadnej situácii sa tieto odporúčania pri zápise nevyžadovali, zákonný zástupca ich doručí dodatočne.
  Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5. 6. 2020 je stanovený termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia – t. j. odporúčania k odkladu začiatku PŠD o 1 rok) 14. august 2020.
  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o tzv. predčasné zaškolenie je v štandardnej situácii súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). V súčasnej mimoriadnej situácii sa tieto odporúčania pri zápise nevyžadovali, zákonný zástupca ich doručí dodatočne.
  Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5. 6. 2020 je stanovený termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia – t. j. vyjadrenia k predčasnému zaškoleniu dieťaťa) 14. august 2020.
  Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ZŠ je v kompetencii riaditeľa ZŠ. Riaditeľ školy vrátane školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020.
  Na diagnostické vyšetrenia detí zamerané na posudzovanie školskej spôsobilosti, je možné objednať sa do nášho zariadenia formou písomnej žiadosti (korešpondenčná adresa: CPPPaP, Mierová 1, 934 03 Levice), resp. telefonicky, na tel. č.: 036/6312903, príp. na e-mailovej adrese: ppplevice@mail.t-com.sk. V prípade písomnej žiadosti Vás prosíme uviesť aj telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa.
  Neštandardizované online skríningy školskej spôsobilosti nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad PŠD, predčasné zaškolenie, príp. na zaškolenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Materiál Európskej asociácie pre EMDR (EMDREA) – pomôcka pre dospelých ako pomôcť zvládnuť deťom situáciu koronavírusu: Odporúčania pre deti. Dokument stiahnete tu: (Odporúčania pre deti)
 • Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR v čase mimoriadnej situácie k hodnoteniu žiakov ZŠ a SŠ si môžete pozrieť tu: www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie-v-zs-a-ss/
 • Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR v čase mimoriadnej situácie k prihláškam a prijímacím skúškam na stredné školy a 8-ročné gymnáziá si môžete pozrieť tu: www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/
 • Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR v čase mimoriadnej situácie k maturite a záverečným skúškam si môžete pozrieť tu: www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

© 2013-2020, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: