Materiály pre pedagógov:

Pedagogická charakteristika žiaka


     Pedagogická charakteristika žiaka je dôležitým zdrojom informácií pre odborných zamestnancov CPPPaP, nakoľko pedagógovia žiaka poznajú, pracujú s ním denne, vedia ho komplexne zhodnotiť a charakterizovať.
Pre psychológa, či špeciálneho pedagóga je cenným anamnestickým prínosom.
     Prihláška na odborné vyšetrenie v CPPPaP a pedagogická charakteristika žiaka sú samostatnými dokumentmi. Je dôležité, aby sa s pedagogickou charakteristikou žiaka mohol oboznámiť odborný zamestnanec CPPPaP
ešte pred samotnou diagnostikou/vyšetrením. Prihláška na vyšetrenie žiaka/žiačky v CPPPaP nenahrádza pedagogickú charakteristiku žiaka. Ak pedagogickú charakteristiku dieťaťa/žiaka doručí škola až po vykonaní vyšetrenia, odborný zamestnanec bude mať k dispozícii pred vyšetrením len čiastkové anamnestické údaje, t. j. tie, ktoré mu poskytne rodič.
     Ak žiada škola o opakované (kontrolné vyšetrenie, rediagnostiku), je potrebné znovu vyplniť a zaslať prihlášku
na vyšetrenie, spolu s aktuálnou pedagogickou charakteristikou žiaka do CPPPaP. V takomto prípade je vhodné uviesť, aké opatrenia z predchádzajúcich návrhov a odporučení už boli realizované a s akým efektom, výsledkami.

Čo by mala obsahovať pedagogická charakteristika žiaka?
 • ZŠ, SŠ – uviesť adresu, názov
 • meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia
 • ročník, trieda, ktorú navštevuje žiak, u žiaka SŠ: uviesť aj názov študijného, resp. učebného odboru
 • uviesť meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu
 • uviesť, či mal žiak pred nástupom do ZŠ odklad povinnej školskej dochádzky
 • uviesť, či opakoval niektorý ročník (konkretizovať, ktorý), príp. koľkokrát opakoval ročník
 • uviesť dôvody, pre ktorý žiada škola o vyšetrenie
 • žiak je:pravák - ľavák - precvičovaný P/Ľ
  porucha reči:nie - áno, aká:
  telesný handicap:nie - áno, aký:
  zrakový deficit:nie - áno, aký:
  sluchový deficit:nie - áno, aký:
  príp. iný deficit: nie - áno, aký:
 • v ktorej oblasti prevládajú ťažkosti:
  • - čítanie:
  • - písanie:
  • - matematika:
  • - pravopis:
  • - iné:
 • uviesť, či ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne začleneného, konkretizovať jeho zdravotné znevýhodnenie, resp. nadanie, od kedy je individuálne začlenený
 • uviesť, či je žiakom špeciálnej triedy (trieda pre žiakov s akým zdrav. znevýhodnením, resp. nadaním), ak áno, od kedy, uviesť tiež, podľa akého vzdelávacieho programu je u neho realizovaná výchova a vzdelávanie, podľa akých učebných osnov sa u neho postupuje
 • ak má žiak zdravotné znevýhodnenie a priznané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, uviesť,
  kto mu zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť (školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, učiteľ špeciálnej triedy, špeciálny pedagóg v CŠPP, v CPPPaP, príp. v inom zariadení)
 • zhodnotiť aktuálny stav, na čo sa zameriava špeciálno-pedagogická starostlivosť a dosiahnuté výsledky,
  aká je spolupráca s rodinou v tejto oblasti
 • súčasný prospech v jednotlivých predmetoch (uviesť príp. aj známku), stav školských vedomostí, zručností, návykov, ťažkostí, či sa jeho stav a školská úspešnosť zlepšuje, zhoršuje, či škola navrhuje individuálne začlenenie a pod.
 • prednosti, nadanie, talent
 • nedostatky, dlhodobo slabé výsledky
 • kedy sa objavili ťažkosti v učení, resp. v správaní žiaka
 • v čom vidí škola, príp. rodič príčiny problémov, ťažkostí žiaka
 • motivácia žiaka k učeniu
 • výkonnosť žiaka (samostatnosť pri práci na vyučovaní, sústredenosť, pozornosť a aktivita, cieľavedomosť, pracovné tempo ...)
 • správanie žiaka v škole, na vyučovaní
 • osobnostné vlastnosti žiaka (napr. priebojnosť, uzavretosť, pasivita, neistota, tréma, agresivita, postoj
  k dosahovaným výsledkom, úspechom – neúspechom, reakcia na hodnotenie...)
 • individuálne zvláštnosti, nápadnosti žiaka
 • doteraz realizované opatrenia pedagóga, školy na zlepšenie ťažkostí
 • návrh ďalších vhodných opatrení na zlepšenie ťažkostí
 • postavenie v kolektíve (obľúbenosť, prispôsobivosť, vodcovstvo...)
 • dochádzka, spolupráca rodiny so školou (príp. aj charakteristika rodinného prostredia, pomoc v domácej príprave...)
 • uviesť akékoľvek iné, ďalšie údaje o žiakovi, ktoré sú z pohľadu pedagóga dôležité
 • charakteristiku vypracoval – uviesť meno pedagóga
 • dátum vypracovania charakteristiky
 • podpis triedneho učiteľa
 • podpis riaditeľa školy a pečiatka


Spracovala: Mgr. Alexandra Baranová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť