Materiály pre deti a žiakov:

Prevencia obchodovania s ľuďmi – čo je dobré vedieť


     Obchodovanie s ľuďmi súvisí s migráciou, teda s prekračovaním ľudí cez hranice štátov, ale i cestovaním v rámci štátu. Podľa odhadov sa ročne stane obeťou obchodovania s ľuďmi 700 000 až 2 000 000 ľudí.
     Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, kde je zneužívaný na rôzne druhy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku. Môže ísť o: nútenú prostitúciu, prácu v domácnosti, či nelegálnej továrni, žobranie alebo nelegálny pouličný predaj, či nútené odoberanie orgánov a následne ich predaj. Obchodované osoby žijú v neľudských podmienkach, sú väznené, vydierané, týrané, pracujú zadarmo alebo za minimálnu mzdu. Tieto spôsoby sú tiež označované za "novodobé otroctvo".

     Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať každého, preto je dôležité o tejto problematike vedieť, dôležitá je prevencia. Hlavne cez prázdniny cestuje veľa mladých ľudí za sezónnou prácou do zahraničia, táto téma je v tomto období aktuálna.

     Obchodovanie s ľuďmi je: verbovanie, preprava ľudí pod hrozbou alebo použitím násilia alebo iných foriem donucovania, únosu, podvodu, ľsti, zneužitia právomoci alebo zraniteľného postavenia, alebo prijatia, alebo poskytnutia platieb alebo prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou s cieľom jej vykorisťovania.
     Čo všetko spadá pod pojem obchodovania s ľuďmi upravuje tzv. Palermský protokol (Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi- Slovenská republika podpísala tento protokol v r. 2000).

Celkovo účel obchodovania s ľuďmi sa dá rozdeliť do 4 skupín:
 • obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania (práca v sexbiznise, falošné manželstvá..),
 • za účelom ekonomického vykorisťovania (nútená práca, au-pair,..),
 • za účelom nelegálnej adopcie,
 • za účelom nelegálneho obchodovania s ľudskými orgánmi.

Obchodníci s ľuďmi využívajú rôzne spôsoby verbovania:
 • individuálne nábory na verejných miestach, (ako diskotéky, bary, kluby),
 • prostredníctvom neformálnych sietí (priateľov, členov rodiny),
 • prostredníctvom inzerátov,
 • prostredníctvom internetu (na sociálnych sieťach,..),
 • použitie násilia (únosy);

     Je dôležité byť opatrný, dávať si pozor, myslieť na svoju bezpečnosť a ochranu, overovať si informácie.
     Pri vycestovaní do zahraničia na brigády, pobyty, sa vám výhodou môže zdať: okrem už samotnej možnosti vycestovať do zahraničia, aj spoznávanie kultúr, mentalít, krajín, samostatnosť- skúsiť si selfmanagement a odolávanie stresu, dôkaz flexibility, odvahy a zárobok.
     Realita môže byť však často vzdialená od propagácií, zvlášť, keď sa vyberiete do zahraničia len na základe ponuky neoverenej agentúry alebo si odtrhnete kontakt sprostredkovateľa nalepenej na zástavke MHD. Nezabudnite, že papier je základ, slovo je nič, všetko chcite na papieri, nedovoľte, aby sympatie prevládli nad zdravým rozumom.

     Pred odchodom do zahraničia za prácou si preverte agentúru alebo osobu, ktorá vám ponúka prácu, informujte sa o činnosti agentúry (každá agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, dostupnosť na www.upsvar.sk), podpisujte len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému rozumiete a v ktorej je uvedené všetko, čo má byť v pracovnej zmluve uvedené, neprijímajte nelegálnu prácu, o svojom odchode informuje svojich blízkych (nechajte im adresu a tel. číslo plánovaného pobytu, informáciu o svojom budúcom zamestnávateľovi, fotokópiu pasu, svoju aktuálnu fotografiu), dohodnite si ako často sa im budete ozývať, vezmite si finančnú rezervu na prípadný návrat domov, cestovné poistenie, vezmite si tiež predplatenú telefónnu kartu, kontakty na pomáhajúce organizácie, na ambasádu, linky pomoci, ktoré sú v krajine, kam sa chystáte vycestovať.

     Obete obchodovania s ľuďmi sú podľa najnovších výskumov čoraz mladšie, stále častejšie sa nimi stávajú deti. Najmladšia známa obeť u nás mala 4 roky.
Hlavnú skupinu obetí tvoria:
 • dievčatá v období dospievania, dospievajúci chlapci vo veku 16-17 rokov, títo adolescenti sa často cítia dostatočne zrelí na to, aby sa rozhodli odísť z domu,
 • ďalšiu skupinu tvoria deti v predpubertálnom veku, viac zneužívané na nútenú prácu,
 • malé deti s cieľom adopcie.

     Je dôležité vedieť, že v ktorejkoľvek zahraničnej krajine v núdzi pomáha slovenský konzulát, ktorý je súčasťou veľvyslanectva. Jeho telefónne číslo si zistite ešte pred odchodom do zahraničia.
Konzulát môže:
 • vydať náhradný cestovný doklad,
 • kontaktovať príbuzných, ktorí vám môžu poslať peniaze,
 • odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov,
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava),
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou,
 • osvedčiť pravosť kópií, listín.

Čo robiť, ak sa dostanete do ťažkostí?
 • utekajte tam, kde sú ľudia, na nejaké verejné a zároveň oficiálne miesto,
 • požiadajte o pomoc skôr inštitúciu ako súkromnú osobu,
 • pomoc môžete hľadať aj v miestach označených krížom, napr. nemocnice, kostoly,
 • snažte sa skontaktovať zastupiteľstvo svojej krajiny,
 • požiadajte o kontakt na pomáhajúcu organizáciu, na Slovensku napr. v IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu),
 • neobviňujte sa,
 • máte právo na ochranu a nezaslúžite si odsudzovanie za to, čo sa vám stalo.

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi vám môže pomôcť. Po návrate na Slovensko vám môžu ponúknuť:
 • zdravotnú pomoc (gynekologické vyšetrenie, testy na HIV..),
 • psychologickú pomoc,
 • sociálnu pomoc a sociálne poradenstvo (pomoc pri kontaktoch s úradmi),
 • právne poradenstvo (pomoc pri právnych úkonoch a právne zastupovanie),
 • dočasné bezpečné ubytovanie,
 • rekvalifikáciu a pomoc pri hľadaní práce (vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy).

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je: +421 0800 800 818.

Ďalšie informácie a aktuality k problematike obchodovania s ľuďmi si môžete nájsť na adrese: www.minv.sk v časti: Obchodovanie s ľuďmi.

Môžete sa tiež kontaktovať aj na: Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR.


Použitá literatúra:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu: Základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi, 2009.
Letáčik: Uvažovali ste o práci v zahraničí? Informujte sa skôr, ako bude neskoro.
Článok z novín: Poďme animovať?!
Interné materiály CPPPaP Levice.


Spracovala: Mgr. Veronika Solmošiová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť