Materiály pre deti a žiakov:

Kam po skončení školy?


Rady pre žiakov pred výberom ďalšieho štúdia, pred výberom budúceho povolania


     Začínate premýšľať o tom, kam po skončení základne školy, či strednej školy, o svojom smerovaní
do budúcnosti? Potrebujete sa správne rozhodnúť?
     V príprave na vstup do sveta práce je dôležité vedieť si zadefinovať, čo všetko viete, čo vás baví,
čím sa zaoberáte a chcete sa v budúcnosti zaoberať, aby ste mohli využiť svoj potenciál a vlastné možnosti, doučiť sa, čo potrebujete, tiež zistiť, ktoré kompetencie je dobré rozvinúť, aby sa vám podarilo úspešne naštartovať svoju kariéru, urobiť zodpovedné rozhodnutia, stanoviť si plán pre istý úsek svojej budúcnosti, ktorý vás povedie
k dosahovaniu cieľov.

Pred rozhodovaním je užitočné:
 • poradiť sa so svojimi rodičmi, ktorí vás najlepšie poznajú a vedia vám povedať bližšie informácie
  o povolaniach, v ktorých našli uplatnenie: čo robia v práci, aké výhody alebo nevýhody má ich povolanie,
  ako je náročné, aké požiadavky treba splniť a aké vzdelanie treba dosiahnuť na jeho vykonávanie,
 • porozprávať sa so starším súrodencom alebo kamarátom, ktorý je študentom strednej školy, vie vám porozprávať o vyučovacích predmetoch, o odbornej praxi počas štúdia, o záujmovej činnosti v strednej škole a viete od nich získať veľa ďalších informácií, ktoré vám môžu pomôcť v rozhodovaní pri výbere ďalšieho štúdia na strednej škole
 • porozprávať sa s ľuďmi, ktorí pracujú v povolaniach, nad ktorými uvažujete,
 • navštíviť strednú školu, o ktorú máte záujem, porozprávať sa o podmienkach štúdia s vyučujúcimi, so žiakmi SŠ, prezrieť si priestory školy, vybavenie (pre žiakov základných škôl organizujú stredné školy dni otvorených dverí),
 • porozprávať sa v základnej škole s triednym učiteľom, s výchovným poradcom
 • pozrieť si aktuálne profesijné informácie, ktoré sú aj pre vás pripravené na nástenke v škole,
 • vyhľadať si potrebné informácie o stredných školách, o povolaniach na internete,
 • využiť možnosť prísť sa poradiť do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice, kde sa môžete dozvedieť viac o sebe, svojich schopnostiach, profesijných záujmoch, ujasniť si svoje predstavy a očakávania, získať viac informácií o povolaniach a aktuálny prehľad o študijných a učebných odboroch;

Rozhodovanie predpokladá:
 • aktívneho žiaka, ktorý pozná sám seba, svoje silné a slabé stránky
 • dostatok potrebných profesijných informácií o povolaniach
 • profesijné ašpirácie, ciele a plány do budúcnosti
 • prehľad o možnostiach uplatnenia sa v svete práce

Odborní zamestnanci Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice (ďalej len CPPPaP Levice) sú pripravení ponúknuť žiakom a ich rodičom/zákonným zástupcom:
 • poradenský servis v procese výberu povolania, s rozšírenou škálou možnosti výberu z ponuky poradenských aktivít
 • intervencie a konzultácie zamerané na posilnenie vlastnej zodpovednosti v kariérnom plánovaní a rozhodovaní s ohľadom na poznanie svojich predpokladov, hodnotovej a záujmovej orientácie, zdravotného stavu, špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, uplatniteľnosti na trhu práce

V CPPPaP Levice poskytujeme individuálne a skupinové formy diagnostickej i poradenskej práce nielen pre žiakov základnej školy, ale aj žiakom strednej školy, príp. študentom VŠ. Informovaný súhlas zákonného zástupcu
sa vyžaduje v prípade neplnoletých žiakov/klientov.
Ponúkame vám:
 • posudzovanie úrovne schopností
 • posudzovanie výkonovej motivácie, záujmov, hodnôt, osobnosti
 • posudzovanie a zohľadňovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb u žiakov s intelektovým nadaním, so zdravotným znevýhodnením (poruchy učenia, správania, zdravotné oslabenie)
 • poradenské aktivity a intervencie zamerané na podporu sebapoznania a sebarozvoja
 • poradenstvo k zefektívneniu učenia
 • rozvíjanie kľúčových kompetencií potrebných pre rozhodovanie sa k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce
  a strategického plánovania (silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia)
 • konzultácie pri profesijnej nerozhodnosti, pri hľadaní vhodného profesijného zamerania
 • poskytovanie informácií o študijných a učebných odboroch stredných škôl a študijných programoch vysokých škôl a z oblasti platnej legislatívy

     Vedieť preskúmať predstavu o svojej vlastnej kariérnej ceste, porozumieť vzťahu medzi záujmami, zručnosťami, hodnotami, vedomosťami, schopnosťami a rôznymi povolaniami, vedieť si stanoviť reálne ciele, manažovať vlastné učenie sa a využívať zdroje sociálnej podpory patrí k dôležitým kľúčovým kompetenciám, profesijným zručnostiam človeka.
     Ponúkané poradenské služby a intervencie nášho zariadenia vám môžu pomôcť účinnejšie optimalizovať vlastný rozhodovací proces, posilniť svoje kariérne plánovanie a zodpovedné rozhodovanie sa pred samotnou voľbou ďalšieho štúdia, resp. voľbou povolania.
     Stredoškolákom poslúži profesijné poradenstvo aj pri výbere voliteľných predmetov.


Spracovala: Mgr. Viera Matulová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť