Čo poskytujeme

 • včasnú diagnostiku a poradenstvo pri nerovnomernostiach vo vývine dieťaťa, identifikáciu detí s deficitmi čiastkových funkcií
 • posudzovanie školskej spôsobilosti, diagnostikovanie charakteru a príčin školskej neúspešnosti, poradenstvo pri podpore výkonovej motivácie a organizácie učebnej činnosti
 • starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: vývinové poruchy učenia, správania, chorí a zdravotne oslabení, problematika detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, poradenstvo a diagnostika pri výchovno-vzdelávacích ťažkostiach, reedukácia
  a špeciálno-pedagogické vedenie, rozvíjajúce a stimulačné programy, v úzkej spolupráci so školou a rodinou
 • starostlivosť o deti a žiakov s intelektovým nadaním: posudzovanie intelektových schopností, identifikácia detí a žiakov s intelektovým nadaním
 • v oblasti profesijnej orientácie, kariérneho poradenstva: poradenstvo pri profesijnej nerozhodnosti, voľbe ďalšieho štúdia, povolania, zisťovanie profesijných záujmov, rozvíjanie kľúčových kompetencií
 • v oblasti sociálnych vzťahov: pomoc pri riešení adaptačných ťažkostí, posudzovanie vzťahov v triednom kolektíve, optimalizácia narušených vzťahov a atmosféry v triednom kolektíve, podpora prosociálneho správania, pomoc pri riešení komunikačných problémov a problémov v sociálnom vývine, poradenstvo
  v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahoch
 • v oblasti optimalizácie vývinu osobnosti: pomoc pri zvládaní záťažových a krízových situácií, stresu, pri subjektívne prežívaných ťažkostiach (napr. tréma, strach, úzkosť), pri problémoch v sebahodnotení, sebarealizácii, autoregulácii, podpora sebarozvoja a sebapoznania
 • v oblasti primárnej prevencie: preventívne programy a aktivity zamerané na prevenciu agresivity, šikanovania, týrania a zneužívania, látkových i nelátkových závislostí, HIV/AIDS, obchodovania s ľuďmi, suicidálneho správania a pod., preventívne programy a aktivity zamerané na podporu duševného zdravia; v oblasti sekundárnej prevencie: prevencia rizikového správania
 • výcviky rovesníckych (peer) aktivistov, nácvik sociálno-psychologických zručností, interaktívne besedy, semináre
 • poradenské konzultácie pre pedagógov, metodicko-odborné aktivity, metodické usmerňovanie koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov v základných a stredných školách a v školách, kde sú triedy
  pre intelektovo nadaných žiakov
 • pomoc pri hľadaní alternatív, keď dobrá vôľa a doteraz vyskúšané postupy na riešenie ťažkostí nestačia, pomoc pri hľadaní hlbšieho porozumenia svojmu dieťaťu/žiakovi
 • poradenské konzultácie pre rodičov